Afvalwaterprognoses zijn analyses waarmee we het verwachte huidige en toekomstige afvalwateraanbod in beeld brengen. Om deze prognoses te kunnen maken is veel data nodig. Deze benodigde data is nu (grotendeels) landelijk ontsloten in de afvalwaterprognose viewer.

Alle actuele, beschikbare data en informatie over afvalwater nu zichtbaar in één tool

De Community of Practice Afvalwaterprognoses (CoP) is een van de projecten waarbij we samenwerken met STOWA. In dit project helpen we waterschappen en gemeenten bij het maken van afvalwaterprognoses door data en informatie te verzamelen en tools te ontwikkelen. 

Om  resultaten van de CoP toegankelijker te maken is eind 2022 besloten de data en informatie te ontsluiten in een viewer. Hierin wordt de meest actuele beschikbare data en informatie zichtbaar gesteld vanuit een centrale plaats. Inmiddels is de viewer operationeel en wordt er door veel waterschappers gebruik van gemaakt.

GIS kaartlagen en nuttige gegevens

In de viewer worden veel GIS kaartenlagen op een toegankelijke manier ontsloten. Zo vind je daar alle rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) van Nederland, met gegevens over het functioneren. Ook zijn alle zuiveringskringen[1] ontsloten met kentallen van het CBS over aantal inwoners, drinkwaterverbruik, type en aantal bedrijven die afvoeren naar de bijhorende RWZI. Dit zijn nuttige gegevens om je afvalwateraanbod te kunnen berekenen. Wil je weten wat in de toekomst aan afvalwater op ons af komt, dan zijn de bevolkingsprognoses goede en landelijk beschikbare indicatoren. In de viewer worden de bevolkingsprognoses niet alleen ontsloten per gemeente, maar ook per zuiveringskring in grafiek- en tabelvorm. Nieuwe en vooral nuttige informatie omdat de grenzen van een zuiveringskring altijd anders zijn dan een gemeentegrens. De Discrepantie en Rioolvreemd water tool is een online tool in ontwikkeling van de CoP, die te benaderen is in Power BI. Het berekent het aandeel rioolvreemd water en discrepanties worden als kaart in de viewer ontsloten, per RWZI en per waterschap.

Naast het ontsluiten van data is het belangrijk het functioneren van de afvalwaterketen inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Dit doen we door de waterketendata van de waterschappen te ontsluiten bij de rioleringsdata van de gemeenten. Waterschappen kunnen hun data zelf ontsluiten via het Gegevens Knooppunt Waterschappen (GkW) en de gemeenten door de GWSW-server. Via deze routes zijn gemeenten en waterschappen zelf in staat hun eigen data actueel te houden.

Interesse?

Heb je interesse en wil je zelf een kijkje nemen in de Afvalwaterprognose viewer, vraag dan een inlogaccount aan bij Mark Lamers via m.lamers@hetwaterschapshuis.nl. We zijn van plan (delen) van de viewer open te stellen, maar voor nu kunnen alleen gemeenten en waterschappen de viewer met een persoonlijk account gebruiken.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Naast het actueel houden van de data, wil de CoP opnieuw kentallen van het CBS en bevolkingsgroei ontsluiten op basis van recente CBS kentallen en nieuwe gebiedsindeling. De zuiveringskringen van de waterschappen zijn tussentijds verbeterd en aangepast. Ook heeft de CoP de wens de CBS kentallen inzichtelijk te maken voor de rioleringsgebieden. Wil jouw waterschap ook recente CBS kentallen? Ontsluit dan de meest recente zuiveringskringen en rioleringsgebieden via de GkW, dan neemt de CoP deze mee!


[1] Zuiveringskringen/ zuiveringseenheden zijn gebieden die afwateren naar een RWZI.