Partners

Het Waterschapshuis werkt samen met 21 waterschappen en allerlei partners binnen en buiten de watersector.  

Het Waterschapshuis is een organisatie van en voor de waterschappen; de Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis is ingesteld door alle waterschappen samen. Als regieorganisatie is het Waterschapshuis een spin in het web die bevordert dat waterschappen voordeel halen uit samenwerkingen.  

Informatiehuis Water 

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met waterbeheerders werkt het Informatiehuis Water aan eenduidige, toegankelijke én bruikbare informatie over water. Het Informatiehuis Water doet dit door:  

  • het coördineren van de informatiestromen van waterkwaliteit en -veiligheid, 

  • het onderhouden en beheren van de Auqo-standaard, 

  • beheren en ontwikkelen van systemen om de informatie te bundelen en beschikbaar te stellen.

Informatiehuis Water

Unie van Waterschappen 

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. De Unie van Waterschappen ontwikkelt visies en denkt na over strategieën en werkwijzen om samen te werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water. 

De Unie van Waterschappen heeft drie taken: samenwerken, verbinden en delen. De vereniging vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Zodat de waterschappen hun taken steeds beter kunnen uitvoeren. 

Unie van Waterschappen 

STOWA 

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.  

STOWA 

Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Daarbij gaat het om meer dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot. 

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten.  

Rijkswaterstaat