Zaken doen

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Dat vraagt om professioneel opdrachtgeverschap.

Inkoop en aanbestedingsbeleid

Het Waterschapshuis streeft een verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk van de waterschappen na. Professionalisering van deze praktijk is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de inkoop- en aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap te ondersteunen en meer uniformiteit tussen waterschappen en andere overheidsinstellingen te bevorderen

Bij het inkopen van Leveringen of Diensten gaat het Waterschapshuis uit van:

  • Centrale doelstellingen;
  • Juridische uitgangspunten: relevante regelgeving en het inkoopbeleid;
  • Ethische en ideële uitgangspunten: integriteit, maatschappij en duurzaamheid;
  • Economische uitgangspunten: samenwerking met partners en leveranciers;
  • en Organisatorische uitgangspunten. 

Download het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Aanbestedingsvormen

Welke inkoopprocedure het Waterschapshuis volgt is vooral afhankelijk van de waarde van de in te kopen producten of diensten. Wet- en regelgeving bepaalt welke ondernemers tot de aanbestedingsprocedure worden toegelaten.

Drempelbedragen voor aanbestedingsvormen

De aanbestedingsprocedures die wij toepassen zijn afhankelijk van de vraag of de opdracht een levering of een dienst betreft en wat de geraamde waarde van de opdracht is. In onderstaand schema zijn de drempelbedragen opgenomen die wij hanteren om een toepasselijke procedure bij een opdracht te kiezen (alle bedragen zijn exclusief BTW).

Schema drempelbedragen van inkoopprocedures Leveringen en Diensten

Geraamde
waarde
Procedure
Van € 0
tot € 30.0000
Van € 30.000
tot € 70.000
Van € 70.000
tot € 120.000
Van € 120.000
tot Europese
drempel
Boven
Europese
drempel
Enkelvoudigvoorkeurmotiverenneeneenee
Meervoudigmotiverenvoorkeurvoorkeurmotiverennee
Nationaalneeneemotiverenvoorkeurnee
Europeesneeneeneemotiverenverplicht

(Bedragen zijn exclusief BTW)

De aanbestedingsdrempel is een bedrag dat iedere twee jaar door de Europese Commissie wordt vastgesteld.

Enkelvoudig onderhands aanbesteden

Het Waterschapshuis vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte.

Meervoudig onderhands aanbesteden

Het Waterschapshuis vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte en is in staat de keuze van de uitgenodigde Ondernemers te motiveren, indien daartoe een verzoek komt. De opdracht wordt op TenderNed gepubliceerd, maar is alleen toegankelijk en zichtbaar voor ondernemingen die we voor deze aanbesteding benaderd hebben.

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal het Waterschapshuis conform het Schema drempelbedragen van inkoopprocedures nationaal aanbesteden.

Europees aanbesteden

Boven de Europese drempelbedragen zal het Waterschapshuis in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Inkoopvoorwaarden

We besteden een opdracht aan als een overheidsopdracht of als een raamovereenkomst. Daarbij hanteren we de waterschapsinkoopvoorwaarden.

  • Een overheidsopdracht is een schriftelijke overeenkomsten tussen het Waterschapshuis, een of meer bedrijven en eventueel een of meerdere andere overheden. In een overheidsopdracht maken we prestatieafspraken met de betrokken partij(en) over de uitvoering van de levering van producten of diensten. Daarbij volgen we de Europese aanbestedingsrichtlijn en geldt een afname- en leververplichting. De looptijd is vrij te bepalen.
  • Een raamovereenkomst of mantelovereenkomst is geen opdracht maar een voorbereidende stap voor het plaatsen van toekomstige opdrachten (producten of diensten). Voor de looptijd van deze overeenkomst leggen we leveringsvoorwaarden vast op basis waarvan we toekomstige opdrachten gunnen. Denk bijvoorbeeld aan prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd. We sluiten een raamovereenkomst met één of meerdere ondernemers (minimaal drie). Gaat het om meerdere partijen, dan passen we concurrentiestelling toe bij het plaatsen van opdrachten onder de raamovereenkomst. De voorwaarden voor deze minicompetitie leggen we in de raamovereenkomst vast. De looptijd van een raamovereenkomst is vier jaar, maar soms wijken we daarvan af. In zo’n geval motiveren we die keuze.

Klik hieronder voor de algemene waterschapsinkoopvoorwaarden

Klachtenprocedure bij aanbesteden

Het Waterschapshuis verwijst ten behoeve van een snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten bij aanbestedingen naar de commissie van aanbestedingsexperts van het Ministerie van economische zaken: https://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/

Actuele aanbestedingen

Al onze aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed, het overheidsplatform voor aanbestedingen. Onderhandse aanbestedingen zijn alleen toegankelijk voor ondernemingen die door ons zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.