Over het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is er voor alle 21 waterschappen in Nederland. Zij hebben gezamenlijk de Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis ingesteld om samen te werken aan programma’s en projecten. Daarmee is het Waterschapshuis van en voor alle waterschappen samen.

Wie zijn wij?

Het Waterschapshuis is een verbindende regieorganisatie. Wij nemen de 21 waterschappen geen taken uit handen, maar zijn vooral een spin in het web en zorgen ervoor dat waterschappen voordeel behalen door het samenwerken aan de digitale transformatie. 

Bijvoorbeeld door te zorgen voor de aanschaf en het contractbeheer van gezamenlijk informatievoorzieningen en data. Daarnaast ondersteunen we waterschappen bij digitale veranderingen en de gevolgen daarvan binnen het werk van waterschappen. 

 

Kennis delen

Doordat we kennisdeling stimuleren en innovaties ondersteunen, raken de waterschappen bekend met nieuwe technieken en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn om waterschaptaken goed uit te voeren.

 

Nationale teams

Het Waterschapshuis heeft zelf maar een klein aantal vaste medewerkers in dienst. Op de projecten werken vooral gedetacheerde waterschappers vanuit het hele land. Zij vormen de nationale teams en zorgen voor een wisselwerking: zij brengen unieke kennis en ervaring in bij hWh en nemen waardevolle kennis en ervaring mee terug naar hun eigen organisatie.

Wat doen wij?

Het Waterschapshuis bevordert dat waterschappen samenwerken aan het datagedreven waterschap van de toekomst om gezamenlijk voordeel te behalen.

Wij vervullen de wensen van waterschappen, inventariseren of er samenwerking mogelijk is en vinden oplossingen voor problemen.


Onze programma's

Binnen het Waterschapshuis werken waterschappen en partners in verschillende samenstellingen aan (digitale) vernieuwingen en oplossingen waar vanuit de waterschappen behoefte aan is. Waterschappen werken samen in de programma’s:

 • Innovatie en transformatie
 • Digitale dienstverlening
 • Organisatie en samenwerking
 • Datastromen
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Waterveiligheid
 • Watersysteem
 • Waterketen


Programma's met derden

Er zijn ook programma’s met andere partijen, zoals Rijkswaterstaat en de provincies. Voorbeelden van programma’s met derden zijn:

 • Actueel Hoogtebestand Nederland
 • Informatiehuis Water
 • SAW@ (SAmenwerken WAterbeheer)

Dit doen we samen

Zo werkt het 

Waterschappen bepalen zelf waarmee het Waterschapshuis in programma’s aan de slag gaat. Uitgangspunt is de strategienota van de Opdrachtgeverstafel (OGT) van het Waterschapshuis.

De Opdrachtgeverstafel bestaat uit de 21 secretaris-directeuren van de waterschappen. Zij beschrijven periodiek in een strategienota de toekomstvisie en gewenste ontwikkelrichting van de sector. Het gaat over samenwerkingskansen bij waterveiligheid, watersysteem, waterketen en bedrijfsvoering en maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en energietransitie. Via de Opdrachtgeverstafel bepalen waterschappen welke programma’s door het Waterschapshuis worden uitgevoerd. 

 

Passend voorstel?

Een vraag van waterschappen voor een businesscase of project gaat eerst naar het Uitvoerend Overleg van een hWh-programma. In het Uitvoerend Overleg zit 1 lid van de Opdrachtgeverstafel en inhoudelijke experts vanuit de waterschappen. Zij toetsen of een voorstel passend is. 

 

Loden deur

Als het Uitvoerend Overleg akkoord is, gaat de vraag naar de Opdrachtgeverstafel. Hier beslissen alle waterschappen inhoudelijk en strategisch over het voorstel. 
De Opdrachtgeverstafel kan ‘opdrachten’ neerleggen bij het Dagelijks Bestuur van het Waterschapshuis met de vraag om deze namens meerdere waterschappen op te pakken. 
Niet alle waterschappen hoeven mee te doen in een opdracht. Als een waterschap niet meedoet, mag het geen financieel risico lopen. Dit principe heet de ‘loden deur’. 
 

Aan de slag

Als ook het Dagelijks Bestuur positief is over de uitvoerbaarheid neemt het, namens het Algemeen Bestuur van het Waterschapshuis, de opdracht van de betrokken waterschappen aan en wordt er een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten.

Het Waterschapshuis gaat vervolgens aan de slag. Een Projectiniatiedocument (PID) beschrijft het plan van aanpak met doel, kwaliteit, benodigde tijd en budget van het project. De voortgang wordt steeds opnieuw met de deelnemende waterschappen overlegd en afgestemd.