Meteorologische informatie is belangrijk voor veel operationele en tactische werkprocessen bij de waterschappen. Maar ook voor hun partners zoals gemeenten en Rijkswaterstaat. Operationeel waterbeheer, sturing, calamiteitenzorg en watersysteemtoetsingen & -analyses zijn enkele toepassingsdomeinen van meteorologische informatie.

Alle waterschappen zijn aangesloten bij het WIWB. 

Het project WIWB (weerinformatie waterbeheer) bestaat uit het opzetten en beheren van een platform* voor onafhankelijke informatievoorziening voor de operationele doorlevering van meteorologische data aan de waterschapsinformatiesystemen. Alsmede aan de bestaande webservice Meteobase (oorspronkelijk ontwikkeld door STOWA op initiatief van enkele waterschappen) voor het leveren van open data aan de partners van de waterschappen. In 2017 is een succesvolle aanbesteding afgerond, waardoor de bouw van het WIWB-systeem kon starten.

Het belang van dit gezamenlijke traject uit zich met name in de context van slim watermanagement. Dit omdat het gebruik van kwalitatief hoogstaande, uniforme neerslaginformatie (zowel de werkelijk gevallen neerslag als de verwachte neerslag) binnen het gezamenlijke operationele waterbeheer een randvoorwaarde is voor succesvol regionaal samenwerken. Om die reden is Rijkswaterstaat partner van de waterschappen binnen WIWB. Dat geldt overigens ook voor STOWA en KNMI.

*: Met de term “platform” wordt in deze context bedoeld de informatiesystemen die de waterschappen gebruiken voor meteorologische en hydrologische informatievoorziening, zoals HydroNET, FEWS, WIS en Meteobase.

extent radar data WIWB

Achtergrondinformatie

Alle meteorologische data van Nederland wordt door het KNMI geleverd aan overheden en (weer)bedrijven. Bedrijven staat het vrij om de data voor bepaalde toepassingen te bewerken en vervolgens weer aan andere organisaties te leveren. Dat is ook de situatie in het recente verleden in de waterbeheersector geweest, waardoor er verschillende (met name neerslag-) producten naast elkaar werden geleverd en gebruikt met verschillende karakteristieken en kwaliteit.

De Nederlandse waterbeheersector is erbij gebaat dat wordt gewerkt met eenduidige en kwalitatief hoogstaande neerslaginformatie, dat is opgebouwd uit de beste basisdata die daarvoor beschikbaar is. Het KNMI is als geen ander in staat om dit product te maken, onderhouden en verbeteren op basis van de laatste inzichten in de meteorologische wereld. Naar ons inzicht wordt via de levering van de producten van het WIWB-project deze situatie zo goed als zeker bereikt; de hele sector krijgt de KNMI data tot haar beschikking. Het is vanwege de operationele meteorologische taken van weerinstituten niet gebruikelijk om historische informatie voor derden te ontsluiten. Deze voor de watersector essentiële activiteit wordt daarom ook terecht vanuit de sector zelf opgepakt en is via Meteobase beschikbaar. Het is in onze visie dan ook een terechte keuze om zowel de operationele levering van meteorologische data als het toegankelijk maken van historische data consistent te maken en te houden, wat alleen wordt bereikt door één partij hiervoor verantwoordelijk te maken. Deze doelstellingen zijn voor een belangrijk deel behaald via het WIWB-project. De distributie van het enkelvoudige en consistente product vindt vervolgens plaats naar diverse overheden en hun partners die daarop hun diensten kunnen laten functioneren. Dit past in een bredere visie op weer- en waterinformatie: samenwerkende organisaties leveren toegevoegde waarde in een waterinformatieketen, elk op het eigen specialisatieterrein.

De inzet van API’s

De WIWB-data wordt via gestandaardiseerde API’s (applicationprogramminginterfaces) gedistribueerd. Het gebruik van web-gebaseerde API’s voor de toegang tot meteorologische data, als gerealiseerd in WIWB, biedt kansen om het waterbeheer vooruit te helpen door:

  • Standaardisatie: één manier van data-toegang voor iedereen.
  • Effectiviteit: enkelvoudige data-opslag en meervoudig gebruik.
  • Transparantie: beschikbaarheid van meta-data.

In het kader van het WIWB-project wordt een schaalbare en toekomstbestendige oplossing geboden die waterbeheerders (en hun partners) in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de best beschikbare weer-informatie van het KNMI en eventueel andere partijen. Door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het gedachtegoed van de Digitale Delta en door gebruik te maken van open standaarden kunnen nieuwe databronnen in de toekomst zonder grote inspanning worden toegevoegd en is niemand afhankelijk van een enkele aanbieder.

De WIWB componenten

WIWB bestaat uit 5 hoofdcomponenten:

  1. WIWB Database: Hierbij vindt opslag plaats van alle geleverde meteorologische databronnen (radarcomposieten, neerslagbasisdata, data over wind, temperatuur, verdamping, et cetera) in een generieke database voor het opslaan van één of meer dimensionale data structuren en andere formaten zoals tekst en afbeeldingen. Deze database kan te allen tijde worden opgevraagd en zal aan het einde van de contractperiode worden overgedragen.
  2. WIWB API: De “application programming interface” (API) die door applicaties en externe partijen gebruikt kan worden om data uit de WIWB-database op te vragen. De API kan toegepast worden voor operationele applicaties zoals FEWS, Lizard of HydroNET of voor het downloaden van grote datasets, bijvoorbeeld via Meteobase.
  3. Meteobase.nl: Meteobase.nl is een service die historische neerslag- en verdampingsgegevens(reeksen, rasters, statistieken) kosteloos beschikbaar stelt voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, adviesbureaus et cetera. De dienst wordt actief gebruikt door honderden gebruikers per jaar. In de laatste jaren zien we daarnaast een verbreding van het type gebruikers; variërend van hoveniers en luchthavenautoriteiten tot middelbare scholieren. Meteobase.nl voorziet daarmee duidelijk in een maatschappelijke behoefte. De technologie achter WIWB(de API) werkt grotendeels achter de schermen. De website blijft een vertrouwde plaats waar professionals hun gegevens kunnen downloaden in het door hen gewenste formaat en aggregatieniveau. In de continue vernieuwende opzet zal de WIWB-database en de WIWB-API gebruikt worden. Via Meteobase.nl zijn als gezegd historische punt- en rastergegevens van neerslag en referentiegewasverdamping te downloaden. Al deze data is te downloaden in bestandsformaten voor een verscheidenheid aan hydrologische modelcodes, zoals SOBEK, SIMGRO en MODFLOW. De gebruiker kan de gegevens bovendien ruimtelijk laten aggregeren naar op te geven (deel)stroomgebieden, waarmee de gegevens direct inzetbaar worden voor conceptuele neerslag-afvoermodelcodes zoals HBV, WALRUS en Sacramento en voor waterbalansstudies. Deze functionaliteiten zullen periodiek worden uitgebreid, zodat alle temporele resoluties die aangeboden worden via de API ook via Meteobase beschikbaar komen. Naast gegevens biedt Meteobase ook de neerslagstatistieken aan die waterbeheerders routinematig gebruiken; zowel voor het huidige klimaat als voor diverse KNMI-scenario’s. Deze statistieken worden na breed onderzoek, bijgewerkt door HKV en het KNMI en direct ontsloten via Meteobase. Meteobase.nl bevat een pagina met documentatie over de producten en hun achtergrond. Deze zal worden uitgebreid zodat alle relevante publicaties, handleidingen en studies op te vinden zijn.
  4. WIWB-Radarcomposiet: Met name de grenswaterschappen hebben behoefte aan een radarcomposiet met buitenlandse dekking. Via WIWB is dit radarcomposiet voor alle waterschappen (en hun partners) gratis als open data ter beschikking gekomen. Zie voor de ruimtelijke dekking van het WIWB-Radarcomposiet de afbeelding Ruimtelijke Reikwijdte WIWB-Radarcomposiet op deze pagina. Dit radarcomposiet is opgebouwd uit de radardata van de Nederlandse radarstations en grondstations die zich binnen Nederland bevinden. De levering van dit radarcomposiet is vanaf 1 juli 2018 gestopt. De opvolger met buitenlandse dekking en een ver verbeterde kwaliteit, is inmiddels gerealiseerd. Deze opvolger bestaat uit drie onderdelen te weten: het realtime-product, het early reanalysis-product en het final reanalysis product. Het eerste product is sinds begin 2019 ter beschikking gesteld via de WIWB-API, de beide andere producten sinds medio 2019.
  5. De WIWB-community: WIWB is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen alle waterschappen, HWH en een drietal marktpartijen. We hebben de ambitie om uit te groeien tot een community die bestaat uit nog meer partijen, zolang deze partijen maar dezelfde uitgangspunten als ons hanteren: Samen werken aan meteorologische informatievoorziening (waar nodig en mogelijk over de landgrenzen heen) ten behoeve van het waterbeheer, op een zodanige wijze dat we er als community ons voordeel mee kunnen doen, met als uitgangspunten de open data- en Digitale Delta-filosofie.

WIWB brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Meld je dan hier aan.

Aanmelden nieuwsbrief WIWB

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?