Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Het Waterschapshuis heeft persoonsgegevens van u verzameld. Welke rechten heeft u met betrekking tot die persoonsgegevens? U kunt Het Waterschapshuis vragen welke persoonsgegevens het van u heeft verzameld en u kunt Het Waterschapshuis vragen onjuiste of niet actuele persoonsgegevens van uzelf te verbeteren of te verwijderen. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor meer informatie over uw rechten en over hoe Het Waterschapshuis met uw persoonsgegevens omgaat kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG): FunctionarisGegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl. Bij de FG kunt u ook een klacht indienen als u denkt dat Het Waterschapshuis niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens.

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis is formeel verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Natuurlijk staat het u vrij om ook het dagelijks bestuur te benaderen als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Het Waterschapshuis met uw persoonsgegevens omgaat. Bekijk hier de contactgegevens.

Uw rechten

A. Inzage 
U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Het Waterschapshuis (via de website) van u heeft verzameld.

B. Verbetering en verwijdering
U heeft recht op verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens als deze niet juist (meer) zijn, of als de verwerking van deze persoonsgegevens niet (meer) nodig is.

C. Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat Het Waterschapshuis (via de website) persoonsgegevens van u heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als Het Waterschapshuis uw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.

D. Recht op beperking
U heeft recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw gegevens door Het Waterschapshuis. 
Dit recht heeft u in de volgende situaties:
- in afwachting van de beoordeling van een verzoek om verbetering of van een bezwaar;
- indien uw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar u dit niet wenst;
- indien Het Waterschapshuis de gegevens niet langer nodig heeft maar u nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

E. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Het Waterschapshuis verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die Het Waterschapshuis verwerkt op grond van uw toestemming.

F. Recht om de ooit gegeven toestemming voor verwerking in te trekken.
U heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Het Waterschapshuis zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig. 

G. Klachtrecht
De AP houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe Het Waterschapshuis omgaat met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover treft u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

Als u een klacht wenst in te dienen of als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Het Waterschapshuis via privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl of 033-4603100 of met de functionaris gegevensbescherming mr. A.J. Buurma via functionarisgegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl.

Aanvullende informatie over hoe wij in algemene zin met vertrouwelijke gegevens binnen Het Waterschapshuis omgaan, kunt u vinden in ons informatieveiligheidsbeleid. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Het Waterschapshuis kunt u vinden in het verwerkingsregister, te raadplegen via privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt uw klacht schriftelijk richten aan Het Waterschapshuis, Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort. Zorg ervoor dat uw klacht uw naam, (email)adres en telefoonnummer bevat, zodat wij contact met u kunnen opnemen, en zorg dat u aangeeft waar de klacht over gaat. Voorzie de klacht van een dagtekening. Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen en in behandeling nemen.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?