Digitale transformatie

De digitale transformatie zorgt ervoor dat waterschappen wendbaarder en slagvaardiger kunnen inspelen op de wateropgaven waar zij voor staan, nu en in de toekomst: het beter, goedkoper en efficiënter uitvoeren van het dagelijkse werk aan een robuust watersysteem, waterveiligheid, schoon water, de energietransitie en klimaataanpak. 

Dit kan alleen als waterschappen verbonden zijn met hun partners, steeds sneller kunnen inspelen op de behoeften van klanten en waterschappen, zichzelf toekomstbestendig organiseren en klaarstomen voor de kansen en bedreigingen die de digitale transformatie met zich meebrengt.

De kern van digitale transformatie is het benutten van de kansen en mogelijkheden van data, informatie en technologie.

Strategische doelen waterschappen

Digitale transformatie kan bijdragen aan de volgende strategische doelen van de waterschappen:

Datagestuurde waterketen

Nieuwe technieken zoals kunstmatige intelligentie en sensortechniek bieden kansen om de waterketen slimmer te besturen. Ook bieden technieken en beschikbaarheid van technieken, data en informatie mogelijkheden voor slimmer organiseren van het ontwerp-, bouw- en onderhoudsproces en het betrekken van de hele keten bij de besturing en bediening van de waterketen. 

Intelligent en gebiedsgericht watersysteembeheer

In het watersysteembeheer zijn de effecten van de klimaatverandering als eerste te merken. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie en data (ook van burgers en bedrijven) creëren waterschappen een zelflerend watersysteem waarin geautomatiseerd op verschillende parameters tegelijk kan worden gestuurd. Gegevens van waterschappen zijn daarbij een zeer waardevolle asset. Burgers en bedrijven kunnen ook helpen door gegevens te leveren of activiteiten voor ons uit te voeren, die waterschappen weer beschikbaar kunnen stellen zodat de omgeving deze kunnen gebruiken.

Slimme inspecties van waterkeringen

De beschikbaarheid en het goedkoper worden van technieken als sensoren, satellietbeelden en drones bieden mogelijkheden voor slimme inspecties van waterkeringen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve toename van de beschikbare data. Het analyseren van deze data om er meerwaarde uit te halen wordt een belangrijke competentie. Dit vraagt niet alleen om nieuwe technieken om de data op te slaan en te analyseren, maar ook om goed ingerichte beheerprocessen en medewerkers die deze nieuwe werkwijzen beheersen.

Wendbaar en risico-gestuurd assetmanagement

Binnen het assetmanagement wordt data de meest waardevolle asset. Naast het digitaal actueel maken en houden van onze data is het beeld dat datagedreven assetmanagement leidt tot betere beslissingen op het gebied van aanschaf, onderhoud en vervanging van assets.

Dienstverlenende waterschappen

De verwachtingen van inwoners en bedrijven richting de overheid veranderen. In dienstverlening verwachten burgers en bedrijven transparantie over het proces, betrouwbare informatie en bovenal een snelle respons. De Omgevingswet is hierin essentieel en via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) leveren in een keten van samenwerkende overheden transparantie over de regelgeving en eenduidige besluiten. Veel van deze data en informatie is afkomstig uit de watersystemen en waterketen.

Netwerk- en ketengericht werken

De manier waarop waterschappen werken en samenwerking veranderd door de digitale transformatie. De technologische mogelijkheden en de noodzaak om data- en informatie over de grenzen van organisaties te delen, maken dat waterschappen steeds netwerk- en ketengerichter worden. Naast waterschappen en andere overheden gaat dit steeds meer om slimme partnerschappen met inwoners, bedrijven en onderwijsinstellingen

Toekomstbestendige organisaties

Als gevolg van vergrijzing is er een afname in het aandeel van de bevolking dat beschikbaar is voor arbeidsparticipatie. Dit betekent een grote uitdaging om de uitstroom van gepensioneerde medewerkers in de toekomst op te vangen. Dit kan deels opgevangen worden door de digitale transformatie.