NIS2 en CER zijn de opvolgers van de Europese richtlijn die ten grondslag lag aan de Wet beveiliging netwerk en infrastructuur (Wbni). Deze vernieuwde richtlijnen voor de beveiliging van netwerk- en infrastructuur beogen de beveiliging van digitale infrastructuur in heel Europa op een éénduidig hoog niveau te brengen.

Wil je weten wat dat voor waterschappen betekent? Schrijf je dan in voor het webinar!

Wat betekenen NIS2 En CER voor waterschappen?  

Ten opzichte van de voorganger van NIS2 en CER, in Nederland de Wbni, worden de bepalingen aanzienlijk aangescherpt. Eén van de wijzigingen is dat de nieuwe richtlijn geldt voor veel meer organisaties. Waterschappen zullen integraal onder de werking van de NIS2 en CER vallen. Daarnaast gaat de nieuwe wet strengere eisen stellen aan de door de organisatie uit te voeren risicoanalyse en wordt een basisniveau van beveiligingsmaatregelen verplicht gesteld. Organisaties onder de NIS2 en CER moeten ook de beveiliging bij hun leveranciers en leveranciersketens bewaken. Daarnaast komt er een meldingsplicht voor beveiligingsincidenten. Nationale autoriteiten moeten strenger gaan handhaven op de naleving van deze verplichtingen en non-compliance kan gaan leiden tot forse boetes. 

 Stand van zaken

De richtlijnen NIS2 en CER moet worden vertaald naar nationale wetgeving. Dat traject is nu volop gaande. In het tweede kwartaal van 2023 volgt een consultatiefase waarin belanghebbenden kunnen reageren op de wetstekst. De verwachting is dat in de loop van 2024 de wet in werking treedt en partijen moeten voldoen.  

Webinar met toelichting en beantwoording van vragen door Beerend van Dijk 

Duidelijk is dat deze wetgeving impact gaat hebben op de bedrijfsvoering en processen van de waterschappen, ook qua kosten en formatieplaatsen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden organiseren wij speciaal voor waterschappers en waterschapsbestuurders een tweetal webinars. Hiervoor hebben wij Beerend van Dijk, jurist van het ministerie van IenW, gevraagd om ons mee te nemen in de wetgeving.  

Wij nodigen je uit om op woensdag 15 februari deel te nemen aan een webinar over de NIS2 en CER en de impact hiervan op de waterschappen. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil je toch deelnemen? Stuur dan een email aan pmo@hetwaterschapshuis.nl en je ontvangt de registratielink. Geef daarbij aan of je wilt deelnemen aan het webinar voor medewerkers of voor bestuurders. 

De webinars zijn een co-productie van de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis.