Het beheren van het watersysteem zowel op het gebied van de kwaliteit van het water als het optimaal houden van het waterpeil is één van de primaire taken van een waterschap. Binnen dit programma wordt gewerkt aan een gereedschapskist die het voor de beheerder mogelijk maakt om zijn werk sneller beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke applicatie voor het verzamelen, verbeteren en distribueren van satellietdata met betrekking tot neerslag en verdamping.

Overzicht projecten:

 • HyDAMO NHI wordt onderdeel van DAMO

  Voor betrouwbare hydrologische modellen zijn gegevens van het oppervlaktewatersysteem nodig van een hoog detail- en kwaliteitsniveau. Deze gegevens worden nu op allerlei verschillende manieren bijgehouden. Gegevensconversies en correcties worden veelal handmatig uitgevoerd. Een inefficiënt en foutgevoelig proces. Om die reden heeft het NHI in 2017-2020 een nieuwe standaard datamodel ontwikkeld als aanvulling op DAMO: HyDAMO.

  De waterschappen willen de huidige werkwijze verbeteren door:

 • SATDATA 3.0

  De Nederlandse waterschappen staan voor de opgave te zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterbeheer. Nauwkeurige informatie over de waterbalanscomponenten is daarbij van groot belang.

 • Weer Informatie Waterbeheer (WIWB)

  Meteorologische informatie is belangrijk voor veel operationele en tactische werkprocessen bij de waterschappen. Maar ook voor hun partners zoals gemeenten en Rijkswaterstaat. Operationeel waterbeheer, sturing, calamiteitenzorg en watersysteemtoetsingen & -analyses zijn enkele toepassingsdomeinen van meteorologische informatie.

 • Digitale Watertoets

  De watertoets is een hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. De toets bewaakt de belangen en wensen van de waterbeheerder. Zo’n wens gaat bijvoorbeeld over de afvoer van regenwater. Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.