Tijdstip vergadering: 13.30 - 15.30 uur

De stukken volgen op 1 april 2021

1. Opening en vaststellen agenda

1. concept-agenda 22 april 2021

2. Mededelingen

3.2 Geactualiseerde begroting 2021

3.2.a. voorstel

3.2.b. begroting 2021

3.3 Ontwerpbegroting 2022

 

4. Bestuurlijk

4.1. Verslag d.d. 26 november 2020

verslag inclusief actielijst

4.2 Midterm review presentatie Berenschot

4.2.a oplegger

4.2.b. rapport

5. Rondvraag en sluiting