De Algemeen bestuursvergadering vindt digitaal plaats van 11:00 tot 12:30 uur en is live te volgen via ons YouTube kanaal.

1. Opening en vaststelling agenda

1. Concept-agenda 16 april 2020

2. Mededelingen

3. Verslag d.d. 28 november 2019

3. Verslag en actielijst

5. Financiën

5.1 Jaarrekening 2019                                                                             

5.1.a Voorstel vaststelling jaarrekening 2019
5.1.b Jaarrekening 2019 gewaarmerkt
5.1.c Berap 2019-3 
5.1.d Aanbiedingsbrief controleverklaring
5.1.e Controleverklaring
5.1.f Accountantsverslag

5.2 Geactualiseerde begroting 2020                                                         

5.2.a Voorstel geactualiseerde begroting 2020
5.2.b Geactualiseerde begroting 2020

5.3 Begroting 2021                                                                                  

5.3.a Voorstel begroting 2021
5.3.b Begroting 2021

5.4 Reactienota n.a.v. zienswijzen geactualiseerde begroting 2020 en begroting 2021                                                                                 

5.4 Reactienota

6. Rondvraag en sluiting