TROWA in processtappen

De Kracht van Samen
Logisch informatiemodel

Architectuur- en informatiemodel digitaal regelbeheer

TROWA heeft een architectuur- en informatiemodel ontwikkeld. Hiermee willen we de landelijke standaarden vertalen naar de unieke situatie van elk waterschap. Wil je inzicht krijgen in de modelmatige basisprincipes? Of naar de veranderopgave op het gebied van gegevensbeheer en informatievoorziening? Dan zijn de ontwikkelde modellen interessant voor jou.

Lees verder

Basisprincipes doelgerichte digitale regelgeving (1)

TROWA deelt kennis, ontwikkelt en richt sessies in voor doelgerichte digitale regelgeving. Dit geven we vorm door doelgericht te redeneren, digitale ondersteuning te bieden en beleidsambities uit te werken tot regelgeving met een risicobenadering. Als motivatie geldt daarbij dat het beleid doelmatig, herleidbaar, inzichtelijk, verbonden en integraal gemaakt wordt. Het is daarvoor belangrijk om eerst de basisprincipes helder te hebben. 

Lees verder

Basisprincipes Omgevingswet

Basisprincipes Omgevingswet (2)

Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen, dat is waar TROWA voor staat. Dit vraagt, naast kennis over de waterschapsverordening en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, om een nieuwe manier van samenwerken. Het betreft een andere manier van werken die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. 

Lees verder

Doelenboom

Het doelgericht denken probeert TROWA te vatten in het fenomeen doelenboom. Dit om de uitlegbaarheid en verantwoording van regelgeving goed in te richten. Want waarom stellen wij bepaalde regels? Hoe staan deze doelen met elkaar in relatie? En wat kenmerkt ons waterschap? De doelenboom vormt de basis voor het risico- en kansgericht afwegen van beleid en regelgeving.

Lees verder

Doelenboom
Sturingsfilosofie

Sturingsfilosofie

De doelen van waterschappen kunnen verschillen, of verschillend toegepast worden. Om hier goed invulling aan te kunnen geven is een sturingsfilosofie nodig. TROWA probeert dit relatief onbekende onderwerp verder te duiden om daarmee tot een algemeen afwegingskader te komen dat leidt tot een bewuste(re) invulling van doelen en regels van het waterschap.

Lees verder

Werkingsgebieden en objecten

De verbondenheid van geografische informatie met regelgeving wordt met de Omgevingswet nauwer dan ooit. Dit levert de nodige vraagstukken op, zowel qua definities als qua inrichting. Vanuit TROWA zien we dit als een mooie kans, omdat dit de mogelijkheid biedt om heel locatiespecifiek regelgeving in te richten en te ontsluiten. 

Lees verder

Werkingsgebieden en objecten
Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten vormen het vertrekpunt van de initiatiefnemer en daarmee de ingang tot de regelgeving van de waterschappen. Daarom geeft TROWA dit onderwerp extra aandacht. Dit is in de handreiking beschreven en over geblogd, maar ook uitgewerkt in een voorbeeld. Activiteiten die initiatiefnemers in de fysieke leefomgeving verrichten kunnen immers impact hebben op de doelen van het waterschap.

Lees verder

Beslissingstabellen

Het veelvoud aan doelen en mogelijke effecten daarop, bezien vanuit de activiteiten die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving, vragen om een gestructureerde vorm van beheer. Vanuit TROWA maken we ons sterk om op deze innoverende wijze regelgeving te beheren en vorm te geven. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Wat levert dit nou precies op? 

Lees verder

Beslissingstabellen
Juridische regels activiteit

Juridische regels activiteitgericht

Juridische regels zijn de regelteksten die gezamenlijk de waterschapsverordening vormen. Binnen TROWA krijgt deze regelgeving daarom een prominente plek. Activiteitgerichte regels vormen daarbij de kern van de waterschapsverordening en geven invulling aan de geldende verplichtingen voor initiatiefnemers behorende bij een gekozen activiteit op een bepaalde locatie.

Lees verder

Juridische regels algemeen

Juridische regels zijn de regelteksten die gezamenlijk de waterschapsverordening vormen. Naast activiteitgerichte juridische regels worden ook algemene bepalingen in de waterschapsverordening meegenomen. Deze juridische regels komen inhoudelijk niet voort uit beslissingstabellen, maar zijn in algemeenheid van toepassing.

Lees verder

Juridische regels algemeen
Toepasbare regels

Toepasbare regels

Volgens TROWA zijn toepasbare regels de manier om regelgeving begrijpelijker en inzichtelijker te maken. Daarom onderscheiden de waterschappen zich door dit expliciet mee te nemen in het totaal van doelgerichte digitale regelgeving. Het is immers de manier om te voldoen aan de doelen van de Omgevingswet: de initiatiefnemer ontlasten en eenvoudig inzichten verschaffen. 

Lees verder

Ontsluiting richting DSO

Als slotstuk op het geleverde werk wordt uiteindelijk regelgeving aangeboden aan het DSO. Zowel juridische regels als toepasbare regels komen in het Omgevingsloket. Hier kan men oriënteren, checken en indienen. In het Omgevingsloket zit de relevante regelgeving van alle overheden. De juridische regels worden als tekstdocument getoond, maar ook via de kaartfunctie.

Lees verder

Ontsluiten waterschapsverordening en toepasbare regels naar DSO
Begrippen clusteren

Begrippen clusteren

Landelijke afstemming en integratie van begrippen is het streven. Bij het opstellen van de handreiking is getracht waar mogelijk aan te sluiten op de Aquo-standaard en nieuwe termen aan te dragen. Veel waterschappen hebben gelijkwaardige doelen, assets en werkingsgebieden. Zeker met het oog op digitalisering is het waardevol om dezelfde taal te spreken.

Lees verder