SAW@ (spreek uit als SAWA) is een samenwerkingsprogramma van elf waterschappen en Rijkswaterstaat. Het programma heeft als doel de samenwerking in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving te bevorderen. 

Deze samenwerking realiseren we door een informatievoorziening gezamenlijk in te kopen, te contracteren, uniform in te richten, samen te beheren en door te ontwikkelen.

Missie en visie

De misse van SAW@ is om het VTH-instrumentarium in te zetten om de  wateropgaven schoon, voldoende en veilig water, te realiseren. Dit doen we door samen met waterbeheerders een transparante voorziening te realiseren met informatie die bestendig, betrouwbaar en beschikbaar is voor onze omgeving. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.

De gekozen oplossing

SAW@ heeft een standaardoplossing aangeschaft en ingericht, namelijk het op het VTH-domein toegesneden zaaksysteem PowerBrowser in combinatie met de mobiele variant, de app PowerMobiel. Het Centraal Aansluitpunt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorziet SAW@ in de gegevens uit de basisregistraties. De applicatie wordt gehost bij het Overheidsdatacenter (ODC).

Gezamenlijke organisatie

Voor de regie op en uitvoering van de gezamenlijk beheer- en projectactiviteiten is er een gemeenschappelijke organisatie (GSO) opgericht. De GSO bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat en waterschappen.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis heeft een faciliterende rol in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de deelnemende waterschappen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?