De Nederlandse waterschappen staan voor de opgave te zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterbeheer. Nauwkeurige informatie over de waterbalanscomponenten is daarbij van groot belang.

Hoe droog is het (echt)? Door middel van satellieten is het mogelijk om de werkelijke verdamping te meten. Het project SATDATA 3.0 zorgt ervoor dat we verdampingsgegevens nauwkeurig in beeld krijgen. De waterschappen hebben deze informatie nodig om hun waterbeheertaken uit te kunnen voeren. Nauwkeurige informatie is hierbij van groot belang. 

Gegevens

Het project zorgt voor informatie over de werkelijke verdamping en het verwachtte verdampingstekort. SATDATA 3.0 geeft inzicht in het verdampingsgedrag van landbouwgebieden, stedelijk gebied, bos- en natuurgebieden en open water (inclusief het IJsselmeer). 

Waar kan SATDATA 3.0 voor gebruikt worden?

  • Operationeel peilbeheer
  • Het programma ‘Slim watermanagement van RWS’
  • Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie 
  • Deltaprogramma zoetwater 
  • Opstellen van waterbalansen

 

Open data

Alle SATDATA 3.0 gegevens zijn open data. Waterschappen mogen zelf data doorleveren aan andere partijen zoals provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en terreinbeherende instanties. 

Elke twee maanden vindt een update van de gegevens plaats. Alle gegevens worden gearchiveerd en zijn gratis toegankelijk via www.meteobase.nl. 

De opslag, ontsluiting en archivering van de data gaat via de bestaande infrastructuur van het WIWB. HydroLogic levert deze service. 

Specificaties van de data

De data fungeert als invoerdata voor OWASIS, het operationeel informatiesysteem dat mede op basis van het LHM elke dag nowcasts en verwachtingen genereert van: 

  • bodembergingsmogelijkheden
  • bodemvochtcondities
  • freatische grondwaterstanden
  • kwelflux

De data wordt geleverd op een ruimtelijke resolutie van 100x100m, landsdekkend en grensoverschrijdend.