Waterveiligheid

WaterveiligheidWaterkeringen verkleinen de kans op een watersnoodramp. Het is belangrijk dat ze een goede kwaliteit hebben. Denk daarbij aan de hoogte en breedte, maar ook aan de stabiliteit. Keringen worden daarom regelmatig getoetst op veiligheid.

Producten

Waterkeringenbeheer is een primaire taak van de waterschappen. Het Waterschapshuis werkt in opdracht van de waterschappen aan diverse producten om dit proces te ondersteunen:

Vangstregistratie

In het systeem Vangstregistratie kunnen alle gegevens over de vangst van muskus- en beverratten worden geregistreerd. 

Digigids

De Digigids is een nationale schadegids waterkeringen. Het is een catalogus met (voor)beelden van schades aan keringen (Bijv. dijken) en de kwalificatie daarvan. De gids is raadpleegbaar en nu ook te downloaden voor gebruik in mobiele applicaties. De kwalificatie van de schade vormt het startpunt voor de inschatting van de ernst van de schade en de acties om deze schade te (laten) verhelpen.

DAMO Keringen  

DAMO Keringen maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om de gegevens over de waterkeringen uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor de het primaire proces. Het onder liggende datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s als IMWA, BGT, WBI en HWBP. DAMO Keringen is op 1 december 2015 opgeleverd aan de waterschappen.

Dijk Data Service Centrum

Het Dijk Data Service Centrum is een platform voor het opslaan en ontsluiten van meetgegevens in en rond dijken en waterkeringen. Dit systeem is opgebouwd rond een landelijke database. Het gaat om de opslag van realtime en historische meetgegevens. Door de gegevens van meerdere waterschappen te koppelen, is het mogelijk om gegevens van soortgelijke dijken in de tijd te vergelijken.