DAMO Keringen

DAMO Keringen is een nieuwe product dat uit meerdere componenten bestaat. Het bestaat uit een gestandaardiseerde datamodel van de waterkering als mede tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten kan worden. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor de het eigen primaire proces. 

Daarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden, bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE.  Het datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s als IMWA, BGT, WBI en HWBP. 

Tweede in een reeks 

De waterschappen hebben in 2013 besloten om de DAMO’s te realiseren in het gezamenlijk streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag  en –uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. Na DAMO Watersysteem is DAMO Keringen de tweede in deze reeks. Modellen voor  andere bedrijfsprocessen, zoals afvalwaterketen zijn in ontwikkeling.

DAMO Keringen in bedrijf 

DAMO keringen is in december 2015 opgeleverd aan de waterschappen.