Watersysteembeheer

WatersysteembeheerWaterschappen zijn verantwoordelijk voor het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater, zoals beken, vennen, meren, plassen, sloten en kanalen. Ze hebben als taak om te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit. In natte perioden moet de veiligheid gewaarborgd zijn. In droge perioden moet er voldoende water aangevoerd worden.

Producten

Het beheren van de kwaliteit van het watersysteem is een primaire taak van de waterschappen. Het Waterschapshuis werkt in hun opdracht aan diverse producten om dit proces te ondersteunen:

DAMO Watersysteem

Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. DAMO Watersysteem (voorheen WATIS 2.0) is het eerste.

NDFF

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens; de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. Het Waterschapshuis faciliteert deze applicatie voor de waterschappen op het gebied van contractmanagement en gebruikersbeheer.