Downloads Handreiking Waterschapsverordening

TROWA werkt onder meer aan een Handreiking Waterschapsverordening. In onderstaande tabel is weergegeven welke onderdelen van deze handreiking op deze pagina te downloaden zijn, en welke nog worden verwacht. Om de definitieve onderdelen te downloaden, klik op het corresponderende hoofdstuknummer hieronder.

  • Hoofdstuk 1 – Klik hier
  • Hoofdstuk 2 – Klik hier (deels beschikbaar)
  • Hoofdstuk 3 – Klik hier
  • Hoofdstuk 4 – (nog niet beschikbaar)
  • Bijlagen – Klik hier (deels beschikbaar)

 

Naam Status Datum Contact
H1. De waterschapsverordening in de Omgevingswet Definitief 10-04-2019
1.1 Inleiding Definitief 10-04-2019
1.2 Achtergrond Omgevingswet Definitief 10-04-2019
1.2.1 Verbeterdoelen van de Omgevingswet Definitief 10-04-2019
1.2.2 Afbakening van het begrip fysieke leefomgeving Definitief 10-04-2019
1.3 Doel van de waterschapsverordening Definitief 10-04-2019
1.4 Rol en sturing van de waterschappen Definitief 10-04-2019
1.4.1 Brede verkenning sturingsstijlen Definitief 10-04-2019
1.4.2 Aanvulling op de brede verkenning werkgroep Definitief 10-04-2019
1.5 Taken en bevoegdheden van de waterschappen Definitief 10-04-2019
1.6 Samenwerking en participatie Definitief 10-04-2019
1.7 Conclusie Definitief 10-04-2019
H2. De waterschapsverordening: juridisch beschouwd Juni
2.1 Inleiding Juni
2.1.1 Doelgroep/normadressant In review 19-04-2019
2.2 Waterschapsverordening ten opzichte van andere instrumenten (huidig en nieuw) In review 19-04-2019
2.2.1 Keur en Algemene regels --> Waterschapsverordening In review 19-04-2019
2.2.2 Legger --> (Onderhouds)legger In review 19-04-2019
2.2.3 Peilbesluit --> Peilbesluit In review 19-04-2019
2.2.4 Projectplan --> Projectbesluit 06-2019
2.2.5 Waterbeheerplan --> Waterbeheerprogramma In review 19-04-2019
2.2.6 Leges- en heffingsverordeningen --> Leges- en heffingsverordeningen In review 19-04-2019
2.2.7 Overige verordeningen en regelgeving In review 19-04-2019
2.3 Waterschapsverordening ten opzichte van instrumenten andere overheden onder de Omgevingswet In review 19-04-2019
2.3.1 Omgevingsvisie provincie 06-2019
2.3.2 Regionaal waterprogramma provincie 06-2019
2.3.3 Omgevingswaarden Rijk en provincie  In review 19-04-2019

2.3.4 Omgevingsbesluit
(wat moet en mag niet in waterschapsverordening) 

In review 19-04-2019
2.3.5 Besluit kwaliteit leefomgeving (2 instructieregels)  In review 19-04-2019

2.3.6 Besluit activiteiten leefomgeving
(maatwerkregels inclusief meldplicht, afwijken vergunningplicht, aanvullende vergunningplicht) 

In review 19-04-2019
2.3.7 Provinciale omgevingsverordening (instructieregels en rechtstreekswerkende regels)  In review 19-04-2019
2.3.8 Gemeentelijk omgevingsplan  In review 19-04-2019
2.4 Instructieregels (provincie en rijk) In review 19-04-2019

2.5 Autonomie/verordenende bevoegdheid
(Taakstelling. wegbeheer, vaarwegbeheer, nautisch beheer)

In review 19-04-2019
2.6 Bruidsschat (o.a. integrale lozingenbegrip) In review 19-04-2019
2.7 Werkingsgebieden en beperkingengebieden 06-2019
2.8 Actualiseren beperkingengebieden (legger) 06-2019
2.9 Type regels (gebods- en verbodsbepalingen; Doelvoorschriften en middelvoorschriften) In review 19-04-2019
2.9.1 Zorgplichten In review 19-04-2019
2.9.2 Algemene regels In review 19-04-2019
2.9.3 Meldplichten In review 19-04-2019
2.9.4 Vergunningplichten In review 19-04-2019
2.9.5 Maatwerkregels In review 19-04-2019
2.9.6 Maatwerkvoorschriften In review 19-04-2019
2.9.7 Gelijkwaardige maatregels In review 19-04-2019
2.9.8 Strafbaarstelling In review 19-04-2019
2.10 Begrippen uniform -> Aquo-procedure Definitief 05-04-2019
2.11 Afstemmen regelgeving andere bevoegde gezagen (conflicterende regelgeving) Juni
2.12 Vaststelling, delegatiebepalingen Juni
2.13 Procedurele eisen vaststellen verordening -> participatie, afstemming met andere overheden, inspraak en rechtsbescherming  Juni
2.14 DSO, TPOD en STTR In review 09-04-2019
2.14.1 Digitaliseringsslag en de Omgevingswet In review 09-04-2019
2.14.2 Standaard Officile Publicaties en Toepassingsprofiel  In review 09-04-2019
2.14.3 Eisen vanuit de Standaard Toepasbare Regels  In review 09-04-2019
2.15 Conclusie Juni
H3. Verantwoording van methode Doelgerichte digitale regelgeving Definitief 05-04-2019
3.1 Inleiding Definitief 05-04-2019
3.2 Doelgerichte digitale regelgeving en de Omgevingswet Definitief 05-04-2019
3.3 Meerwaarde Definitief 05-04-2019
3.4 Toepassingsbereik & reikwijdte handreiking Definitief 05-04-2019
3.5 Om rekening mee te houden Definitief 05-04-2019
3.6 Beheer van regelgeving Definitief 05-04-2019
3.7 Digitale ondersteuning met applicaties (link businesscases) Definitief 05-04-2019
3.8 Conclusie
H4. Aan de slag met de waterschapsverordening met methode Doelgerichte digitale regelgeving Juli
4.1 Inleiding Juni
4.2 Stappenplan om methode van Doelgerichte digitale regelgeving toe te passen Juni
4.2.1 Doelen Juni
4.2.2 Sturingsfilosofie Juni
4.2.3 Werkingsgebieden, objecten, beperkingengebieden Juni
4.2.4 Activiteiten Juni
4.2.5 Beslistabellen Juni
4.2.6 Juridische regels Juni
4.2.7 Toepasbare regels Juni
4.3 Implementatie per waterschap Juni
4.3.1 Ambitieniveau Juni
4.3.2 Lokale variatie Juni
4.3.3 Fasering Juni
4.4 Organisatieontwikkeling Juli
4.4.1 Beleid schrijven Juli
4.4.2 Werkprocessen Juli
4.4.3 Competenties Juli
4.5 Interactie met de omgeving Juli
4.4.1 Burgers, bedrijven en belangenorganisaties Juli
4.5.2 Overheden Juli
4.6 Conclusie Juli
Bijlagen
Bijlage I: Instrumenten voor de waterschappen -
Bijlage II: Wat moet en wat kan -
Bijlage III: Voorbeeld Logisch Informatiemodel
Bijlage IV: Voorbeeld van structuur Doelgerichte digitale regelgeving Augustus

Bijlage V: Voorbeeld waterschapsverordening (juridische regels)

a. Algemeen incl. toelichting

b. Activiteitgerichte regels

September
Bijlage VI: Voorbeeld toepasbare regels  September
Bijlage VII: Lijst met begrippen Juli
Bijlage VIII: Voorbeeld doelenboom Juli
Bijlage IX: Lijst met activiteiten Juli
Bijlage X: Lijst met werkingsgebieden Juli
Bijlage XI: Toepassingsbereik -
Bijlage XII: Risicos en beheersmaatregelen -
Bijlage XIII: Beheer van regelgeving September

Bijlage XIV: Digitale ondersteuning met applicaties
(link businesscases)

Augustus
Bijlage XV: Beheer begrippen domein water in het DSO Definitief 05-04-2019

Workshops en Hulpmiddelen 

Factsheet Doelenboom De factsheet is opgesteld om als waterschap eerste stappen te kunnen zetten met het opstellen van een doelenboom 05-04-2019 bestand
Regiosessie Spelkaarten stappenplan doelgerichte digitale regelgeving 02-04-2019 bestand
Regiosessie Uitkomsten workshop stappenplan regio Noord 02-04-2019 bestand
Regiosessie Workshop meerwaarde stappenplan regiosessie 02-04-2019 bestand
Regiosessie Juridische Workshop 02-04-2019 bestand
Regiosessie Factsheet Juridische Workshop 04-04-2019 bestand
Regiosessie Presentatie Wendbaar Wetgeven Mariette Lokin 05-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Presentatie workshop systeemselectie 02-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Noord 1 02-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Noord 2  02-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Zuid 1 08-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Zuid 2 08-04-2019 bestand
Visie en scope Logisch Informatiemodel De samenhang en relaties tussen verschillende onderdelen van doelgerichte doelgerichte digitale regelgeving. 01-02-2019 bestand
Presentatie Klankbordgroep Sheets van de presentatie tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep van 20 december 2018  20-12-2018 bestand
Factsheets workshop kick-off TROWA Samenvatting van de workshops die gegeven zijn tijdens de kick-off op 9 oktober 2018 09-10-2018 bestand
Infographic Gegevensuitwisseling met het Digitaal Stelsel Omgevingswet  25-03-2019 bestand
Workshop sturingsfilosofieen Bewustwording over sturingsfilosofieen en het kiezen van een rol 03-05-2019 bestand
Workshop betekenis Omgevingswet Delfland Waterschapsbrede workshop om de betekenis van de Omgevingswet voor de regelgeving van het Waterschap te verkennen 29-05-2019 bestand
Workshop Toelichting op en aan de slag met Werkingsgebieden 07-06-2019 bestand