Website Het Waterschapshuis - Producten en diensten

Afvalwaterketen

1. Afvalwaterketen prod.2.jpg

Afvalwater wordt door de gemeenten ingezameld en door de waterschappen getransporteerd via rioolgemalen naar rioolwater- zuiveringsinstallaties waar het water wordt gezuiverd. Het Waterschapshuis werkt in opdracht van de waterschappen aan diverse producten voor de afvalwaterketen om dit proces te ondersteunen.

Planadvies, vergunningverlening, toezicht en handhaving (PVTH)

2. Vergunning prod.2.jpg

Waterschappen willen wateroverlast, -schaarste en -verontreiniging beheersen en tegengaan. Sommige activiteiten zijn daarom vergunningplichtig. Waterschappen verlenen vergunningen en handhaven. Het Waterschapshuis werkt aan ondersteunende producten.

Watersysteembeheer

3. Watersysteembeheer prod.2.jpg

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Ze hebben als taak om te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit. Het Waterschapshuis ontwikkelt in hun opdracht producten voor watersysteembeheer.

Waterveiligheid

4. Waterveiligheid prod.2.jpg

Waterkeringen verkleinen de kans op een watersnoodramp. Het is daarom belangrijk dat de waterkeringen in Nederland van goede kwaliteit zijn. De waterschappen zorgen hiervoor en in hun opdracht werkt Het Waterschapshuis aan producten voor waterveiligheid.

Bedrijfsondersteunende diensten

Bij het uitvoeren van zijn taken kan een waterschap aansluiten bij de producten van Het Waterschapshuis. HWH biedt de volgende bedrijfsondersteunende diensten.

TROWA

Met de ervaringen die we als waterschappen hebben, kiezen we voor een proces van doelgerichte digitale regelgeving. Met dit proces maken we als waterschappen onze juridische en toepasbare regels op een doelgerichte, digitale manier.

Gegevensuitwisseling (datadiensten)

Waterschappen gebruiken eigen informatie, maar ook informatie van derden. De gegevens variëren per doel. Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met producten voor gegevensuitwisseling.

Digitale overheid (externe dienstverlening)

Bij sommige taken die de waterschappen uitvoeren kan e-toegang (digitale toegang) voor burgers en bedrijven een rol spelen. Bekijk de producten voor e-toegang.