SAW@

SAW@ (spreek uit als SAWA) is een samenwerkingsprogramma van 11 waterschappen en Rijkswaterstaat en heeft als doel de samenwerking in het VTH-domein (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) van de watersector te bevorderen, door een informatievoorziening:

  • samen in te kopen;
  • samen te contracteren;
  • samen uniform in te richten;
  • en samen te beheren en door te ontwikkelen.

Missie en visie

SAW@ ziet het als haar missie het VTH-instrumentarium optimaal in te zetten om de (water)opgaven (schoon, voldoende en veilig) te realiseren. Dit door samen als waterbeheerders met en voor onze omgeving een transparante voorziening te realiseren met informatie die bestendig, betrouwbaar en beschikbaar is. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water.

De gekozen oplossing

SAW@ heeft een standaardoplossing aangeschaft en ingericht, namelijk het op het VTH-domein toegesneden zaaksysteem PowerBrowser in combinatie met de mobiele variant, de app PowerMobiel. Het Centraal Aansluitpunt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorziet SAW@ in de gegevens uit de basisregistraties. De applicatie wordt gehost bij het Overheidsdatacenter (ODC).

Gezamenlijke organisatie

Voor de regie op en uitvoering van de gezamenlijk beheer- en projectactiviteiten is er een gemeenschappelijke organisatie (GSO) opgericht. De GSO bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat en waterschappen.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis heeft een faciliterende rol in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de deelnemende waterschappen.

Meer informatie

Voor meer informatie over SAW@ kunt u contact opnemen via info@sawa-vth.nl