Planadvies, vergunningverlening, toezicht en handhaving (PVTH)

Vergunningverlening en handhaving

Waterschappen hebben als taak om te zorgen voor droge voeten, voldoende water en schoon water. Om er voor te zorgen dat er bij ruimtelijke plannen en besluiten voldoende rekening wordt gehouden met water en watervoorzieningen wordt er een watertoets uitgevoerd. De watertoets is het hele proces van informeren en adviseren bij ruimtelijke plannen. Belangrijk onderdeel hiervan is het ‘wateradvies’. Waterschappen toetsen de waterparagraaf in het bestemmingsplan en geven hierover advies aan de gemeente. Het kan zijn dat na afronding van de watertoets een watervergunning nodig is. Ook voor een aantal op zichzelf staande activiteiten rond watergangen en/of waterkeringen zijn watervergunningen nodig. Waterschappen verlenen deze vergunningen en controleren of de regels nageleefd worden.

Producten

Waterschappen controleren de naleving van de Waterwet en aanverwante wet- en regelgeving. Het Waterschapshuis werkt in hun opdracht aan diverse producten om dit proces te ondersteunen. Op het gebied van PVTH bieden wij de volgende producten:

Digitale watertoets

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies. Voor ruimtelijke plannen is de website www.dewatertoets.nl ontwikkeld.

SAW@

Een groot aantal waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen op het gebied van planadvies, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiervoor hebben zij een applicatie aangeschaft en ingericht aan de hand van gezamenlijke procesafspraken. Deze samenwerking heeft als titel SAW@, wat staat voor Samenwerking Waterbeheerders. Deze samenwerking houdt onder meer in dat de partijen samen inkopen, contracteren, de applicatie uniform inrichten en het beheer verzorgen.

Aangiftesysteem waterschapsbelasting bedrijven

Het verbeterde aangiftesysteem Waterschapsbelasting voor bedrijven is in 2012 opgeleverd. Dit systeem is een shared service dienst onder regie van Het Waterschapshuis voor waterschappen en belastingkantoren. In de jaren 2010 en 2011 is in twee fasen de digitale aangifte bedrijven geheel vernieuwd naar de eisen voor een hedendaags elektronisch formulier en beheer van de applicatie.