Activiteiten kennisdelen en verbinden

Het Waterschapshuis heeft een rol als deskundig adviseur en begeleider in het hele proces van het initiëren van kansen tot aan het beheer van producten en het uitvoeren van leveranciersmanagement. Ook de vraagarticulatie door de business (proceseigenaren- waterschappen) neemt Het Waterschapshuis voor zijn rekening. De opgedane kennis en inzichten worden gedeeld met de deelnemers.

In de begroting van HWH staat deze taak als volgt beschreven: “HWH is verkenner en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen.”

Op het gebied van kennisdelen en verbinden werkt HWH aan de volgende activiteiten:

1.    Business in beeld en Innovatie sessies

In dit project wordt “kennis delen en verbinden” verder vorm gegeven. Gericht op het verbeteren van de primaire processen door het inzetten van nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT. Het doel hiervan is om enerzijds de behoefte van de business scherp in beeld te krijgen. Wat zijn de belangrijkste vragen die momenteel spelen bij de waterschappen? Anderzijds wordt door het verkennen van technologische vernieuwingen, mogelijke toepassingskansen geïdentificeerd. Deze vorm van het proces stimuleert het grijpen van kansen die ontstaan door modernisering. Daarbij worden kennis en ervaringen op diverse manieren gedeeld, o.a. door workshops en kennissessies. Hierdoor worden ook relaties en netwerk verder uitgebouwd. Onderaan deze pagina kunt u bestanden downloaden die betrekking hebben op de business in beeld en innovatie sessies.

2.    Verbeteren aanbestedingsprocedure

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van het project Centrale Distributie Laag (CDL) deed zich de kans voor om in te schrijven op een Europees ondersteuningstraject voor aanbesteding van innovatieve projecten (EAFIP). Besloten is te onderzoeken of deze ondersteuning meerwaarde biedt voor de kwaliteit van de aanbestedingsprocedure én voor de kennis van HWH in bredere zin. Dat bleek het geval. HWH heeft zich vervolgens ingeschreven en is geselecteerd. De verkregen kennis om onze aanbestedingsprocedure aan te scherpen en uit te voeren met een marktconsultatie en een voorselectie, kan ook in toekomstige aanbestedingstrajecten worden toegepast. Waar mogelijk kunnen waterschappen ook worden ondersteund bij de uitvoering van hun aanbestedingsprojecten.

3.    Ontwikkelen meerjarenprogramma

De opdrachtgeverstafel HWH heeft, ondersteund door het I-platform en HWH, voor het eerst een Meerjarenprogramma (MJP) opgesteld. In dit MJP zijn de lopende programma´s en projecten, de verplichte opgaven en de wensen van waterschappen op het gebied van informatievoorziening en ICT samengebracht en geprioriteerd. Kennisdeling impliceert ook kennisopbouw bij Het Waterschapshuis en de waterschappen. Dit houdt in dat de onderwerpen uit het MJP vragen om opbouw, betrokkenheid en continuïteit. Hiervoor is het advies vanuit het I-Platform om door HWH en I-Platform gezamenlijk te komen tot een methodiek om kennis te delen en te borgen.

4.    Omgevingsmanagement

Om een brug te slaan tussen opdrachtgever (de waterschappen) en opdrachtnemer (Het Waterschapshuis) wordt de komende periode het omgevingsmanagement vorm gegeven. Het omgevingsmanagement kan worden gedefinieerd als het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het project. Welke taken een omgevingsmanager onder zijn hoede heeft, verschilt tussen projecten en personen. In ieder geval is duidelijk dat hij of zij overzicht moet hebben over de belangen van stakeholders, communiceren naar de omgeving, waarborgen van leefbaarheid, het afhandelen van issues en het delen van kennis.