Gemeenschappelijke regeling

Het Waterschapshuis is een Gemeenschappelijke regeling (Gr) van de waterschappen; een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid. De Gr heeft tot taak te fungeren als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale voor de waterschappen. Zo levert Het Waterschapshuis een bijdrage aan het verbeteren van de informatie- en bedrijfsprocessen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en efficiëntie van het werk van de waterschappen.

De waterschappen hebben op verschillende manieren invloed op de Gr:

  • Zij beslissen over de oprichting, wijziging en opheffing van de Gr. Zij stellen daarbij het takenpakket en de bevoegdheden vast.
  • Voor het algemeen bestuur (AB) wijzen zij hun vertegenwoordigers aan. Die hebben een informatie- en verantwoordingsplicht aan hun waterschap. De vertegenwoordigers zijn veelal leden van het algemeen bestuur van het waterschap en soms de dijkgraaf.
  • Zij worden over de uitvoering van taken geïnformeerd via het toezenden van de begroting en de jaarrekening.
  • Zij kunnen hun zienswijze geven op de (ontwerp-)begroting.

De Gr is getroffen om de informatie- en bedrijfsprocessen van de waterschappen te ondersteunen en daarmee te voorzien in een behoefte van algemeen belang.