Begrippenlijst

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een nauwkeurig en gedetailleerde set van hoogtegegevens van Nederland. Het bestand is gebaseerd op hoogtemetingen met laser (Lidar) vanuit de lucht. AHN is een onmisbaar instrument bij het beheren van watersystemen en waterkeringen, en bijvoorbeeld bij de veiligheidstoets.

Aquo-standaard

De Aquo-standaard is de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen de watersector. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De Aquo-standaard bevat o.a. termen en definities die van belang zijn bij het waterbeheer. Zie www.aquo.nl

AWAC

AWAC staat voor Architectuurwijzigingsadviescommissie.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal is een landelijke samenwerking op het gebied van luchtfoto's voor heel Nederland. Zie ook www.beeldmateriaal.nl.

BIJ12

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners. BIJ12 richt zich op een excellente uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Door sommige specialistische taken op één plaats, door één team te laten uitvoeren, wordt efficiënter gewerkt. En daar hebben alle twaalf provincies en hun ketenpartners profijt van. Voor meer informatie kijk op www.bij12.nl.

CoPWA

De Community of Practice Waterschapsarchitecten (CoPWA) is opgericht om gezamenlijk, inhoudelijk en praktisch met architectuur aan de slag te gaan. De CoPWA komt een aantal keren per jaar bijeen en bespreekt diverse onderwerpen op het gebied van waterschapsarchitectuur.

DAMO

DAMO staat voor Data Model. De waterschappen hebben in 2013 besloten om in gezamenlijkheid te streven naar standaardisatie van gegevensopslag, modellen en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. DAMO Watersysteem is het eerste in de reeks en is in mei 2014 opgeleverd. DAMO Keringen is beschikbaar vanaf december 2015. Modellen voor andere bedrijfsprocessen, zoals afvalwaterketen zijn in ontwikkeling.

Expertgroep

De expertgroep is een groep welke aangesteld is door de stuurgroep en bestaat uit key-users en lokale functionele beheerders. De expertgroep wordt gefaciliteerd door de GBO (gemeenschappelijke beheer organisatie). De expertgroep werkt wijzigingsvoorstellen voor ‘kleine wijzigingen’ uit en legt deze via de GBO ter besluitvorming voor aan de stuurgroep.

Gemeenschappelijke regeling

Het Waterschapshuis is een Gemeenschappelijke regeling van alle waterschappen, die de gezamenlijke belangen behartigt.

Geonovum

Geonovum is een stichting die zich inzet voor laagdrempelige toegang tot geo-informatie. Zij ontwikkelen en beheren de standaarden die daarvoor nodig zijn. De stichting bestaat uit procesmanagers en adviseurs, die veelal zijn gedetacheerd vanuit overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen. Zie ook www.geonovum.nl.  

Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is de regie-, beheer-, en uitvoeringsorganisatie van de waterschappen op het gebied van digitale informatievoorziening. 

ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU)

De ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) bundelt kennis en kunde. Zij werken aan generieke ICT-oplossingen die bijdragen aan de realisatie van een moderne overheid. ICTU is opgericht door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Informatiehuis Water (IHW)

Het Informatiehuis Water (IHW) ondersteunt informatieuitwisseling tussen waterbeheerders door standaardisatie, verzameling en ontsluiting van informatie over water. IHW is een samenwerkingsverband van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS). Voor de nieuwe Omgevingswet zal ook een Informatiehuis Water nodig zijn voor een efficiënt en effectief vergunningverleningsproces. Zie ook www.informatiehuiswater.nl

Integraal ProjectManagement (IPM)

Bij Integraal ProjectManagement (IPM) wordt onderscheid gemaakt in vijf rollen. De omgevingsmanager weet wat de waterschappen willen en wanneer ze tevreden zijn met de geboden oplossing. De technisch manager weet hoe dat gerealiseerd kan worden. De contractmanager weet waar en hoe je het kan inkopen. De integraal manager organiseert en regisseert, zorgt dat iedereen met elkaar in gesprek blijft. De projectbeheerser bewaakt en rapporteert.

I-platform

Het I-platform is het primaire adviesorgaan van de Programmaraad. Het bestaat uit alle I&A-managers van de waterschappen. 

Logius

Logius is een dienst van het ministerie van BZK voor de digitale overheid. Zij beheren overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Zie ook www.logius.nl

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

In de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) zijn de architectuurkaders vastgelegd die voor alle overheden gelden. Een overheid moet goed functioneren en een goede dienstverlening bieden aan burgers en bedrijven. Daarvoor is samenwerking een belangrijke voorwaarde. Met NORA kunnen processen beter op elkaar worden afgestemd. NORA vormt de basis voor WILMA, de architectuurkaders voor de waterschappen.

Opdrachtgeverstafel

Het overleg, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende waterschappen, die gerechtigd zijn hun waterschap bindend te vertegenwoordigen, dat in organieke zin geen onderdeel uitmaakt van Het Waterschapshuis.

Stichting Toegepast Onderzoek Water (STOWA)

De Stichting Toegepast Onderzoek Water (STOWA) is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. Zie ook www.stowa.nl

Unie van Waterschappen (UvW)

De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. De Unie is hun spreekbuis bij de Europese Unie, het parlement en de ministeries. De Unie van Waterschappen werkt nationaal en internationaal aan duurzaam waterbeheer, als constante energiebron in de strategische discussie over regionaal waterbeheer. Zie ook www.uvw.nl.  

VNG Realisatie

VNG is Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zie www.vngrealisatie.nl 

Waterschaps Referentie Architectuur (WILMA)

Het Waterschapshuis is gestart om in samenwerking met de waterschappen een referentiearchitectuur (WILMA) te ontwikkelen. Deze laat zien waar samenwerking voordeel oplevert en hoe de gemeenschappelijke informatievoorziening doeltreffend kan worden ingericht. WILMA vult de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) aan met zaken die specifiek zijn en vult de waterschapsspecifieke zaken in.

Watersysteem

Samenhangend geheel van water, in een bepaald gebied, en alles wat zich in dat gebied bevindt en van invloed is op de kwaliteit en de kwantiteit van het water. Dus het geheel van oppervlaktewater, ondiep grondwater, bodem, lucht, infrastructuur, bebouwing, landbouw, natuur, flora en fauna.

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

Onder de grond liggen diverse kabels en leidingen voor het transport van onder andere gas, elektriciteit, olie en water. Om ongelukken en schade te voorkomen, worden deze allemaal geregistreerd bij het Kadaster. Dankzij de WION moet iedereen die ergens wil graven eerst informatie opvragen over de locatie van kabels en leidingen.

Wijzigingsadviescommissie (WAC)

De wijzigingsadviescommissie (WAC) treedt op als intermediair tussen Het Waterschapshuis en de waterschappen die aan een bepaald programma deelnemen. De WAC is verantwoordelijk voor de begeleiding van het programma op operationeel niveau. De begeleidingscommissie stelt duidelijke kaders vast voor de WAC.