Realisatie WATIS 2.0 gaat van start

2 december 2013 Voor de realisatie van WATIS 2.0 heeft Het Waterschapshuis samen met het projectteam van waterschappers een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd. Van de drie ontvangen aanbiedingen is die van Nieuwland op kwaliteit én prijs als beste beoordeeld. Eind november is de opdracht voorlopig gegund aan Nieuwland. In december starten de werkzaamheden.

De WATIS 2.0-database is een AQUO-conforme en op de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) afgestemde database met gegevens over het watersysteem. Deze database is geschikt om op uniforme en eenvoudige wijze informatie te leveren aan de primaire processen van de waterschappen. WATIS 2.0 schept hiermee de mogelijkheden voor waterschappen om het beheer van de kerngegevens verder te professionaliseren en te standaardiseren. Bovendien wordt hiermee het beschikbaar stellen van gegevens en landsdekkende beelden aan derden verder gestandaardiseerd. Denk hierbij aan ingenieursbureaus en de wettelijk verplichte aanlevering aan INSPIRE. Na WATIS 2.0 volgen databases voor onder meer Keringen, Rioleringsgebieden en Transportleidingen (Afvalwaterketen).

Meer informatie

Voor meer informatie over WATIS 2.0 kunt u contact opnemen met Het Waterschapshuis.