Zienswijze concept-programmabegroting

30 maart 2012 Volgende week wordt de concept-programmabegroting 2013 van Het Waterschapshuis aan de besturen van de waterschappen verzonden. Deze hebben dan tot 11 mei de tijd om hun zienswijze over de begroting kenbaar te maken.

De begroting is mede opgesteld in overleg met Begeleidingscommissies (BC's) die Het Waterschapshuis namens de waterschappen ondersteunen bij de uitvoering van de programma's. Onderdeel van deze begroting is een meerjarenraming tot 2016.

De ontvangen zienswijzen worden behandeld door het stichtingsbestuur en samen met een inhoudelijke reactie worden gevoegd bij de ontwerp-programmabegroting zoals die ter advisering wordt voorgelegd aan de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 29 juni. Na een positief advies door de Ledenvergadering stelt het stichtingsbestuur de begroting vast.  Deze wordt vervolgens ter kennisneming aangeboden aan het algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Najaarsnota

De nieuwe ontwikkelingen voor de komende jaren worden geclusterd in de zogenoemde Najaarsnota. Deze is te vergelijken met een Voorjaarsnota, zoals waterschappen die kennen. In de Najaarsnota wordt vooruitgekeken naar de programmering van projecten, met financieel en planmatig inzicht. De waterschappen kunnen dit als input gebruiken voor hun Voorjaarsnota. De Najaarsnota wordt na een besluitvormingstraject via het I-platform, de Programmaraad en het bestuur, in november 2012 aan de waterschappen aangeboden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de zienswijzen en de programmabegroting neemt u contact op met Marianne de Vries, m.devries@hetwaterschapshuis.nl.