Data is de fundering van de besluitvorming binnen de waterschappen. De digitalisering versnelt en is onomkeerbaar. De waterschappen beschouwen informatie als onmisbare productiefactor. Het vraagt de waterschappen hun data op orde te hebben om ook in de toekomst hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Data op orde betekent dat gegevens op basis van standaarden beschikbaar zijn. Daarmee geven de waterschappen invulling aan de ambitie die is vastgesteld in het Bestuursakkoord Water, de Baseline Basis op Orde en de ambitie op het delen van data. Hiermee benadrukken zij het strategisch belang en de waarde van data en informatie. De afnemers zijn hierdoor in staat om de data ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor het uitvoeren van een taak.

Het Programma Datastromen opereert landelijk, verbindt en helpt waterschappen bij het invullen van de bestuurlijkeambitie, om klaar te zijn voor de ‘open data’-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Wij zorgen dat álle beschikbare gegevens over de beheergebieden van de waterschappen snel én gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Wij helpen data van de waterschappen te vertalen naar een uniforme taal, binnen de standaarden die er zijn. Zodat de waterschappen gezamenlijk data kunnen uitwisselen. Dit doen wij door een voorziening te ontwikkelen, softwareoplossingen aan te bieden en te helpen om deze technisch te implementeren. Ook monitoren wij op kwaliteit, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data.

Keten van Datastromen 2020

In 2020 gaat Programma Datastromen aan de slag met verbeteringen in de keten van datastromen. Deze keten is gericht op het leveren van landelijke datasets met gegevens van alle waterschappen, binnen de standaarden die afgesproken zijn. De voorgestelde verbeteringen moeten zorgen voor minder complexiteit. Zowel voor de waterschappen als voor de afnemers van deze gegevens. Het beheer van de keten wordt eenvoudiger en het is ons doel om afnemers van de gegevens gemakkelijker en sneller te bedienen met actuele gegevens die gedeeld worden. De volgende componenten horen bij deze verbeterslag:

  • Mogelijk maken dat de waterschappen op eigen tempo wijzigingen in de landelijke datasets kunnen verwerken.
  • Beter beheren van de logische gegevensmodellen zodat de vertaling naar de gegevensproducten, bijvoorbeeld onze IMWA, GWSW en INSPIRE-datasets, makkelijker en sneller door te voeren zijn.
  • Mogelijk maken om meerdere afnemers, naast PDOK en Stichting RIONED te bedienen. Hiertoe richten wij een knooppuntfunctie in.
  • Het beter mogelijk maken om feedback aan de waterschappen te geven m.b.t. leveren van data.

Wij werken aan een breed gegevensknooppunt van de waterschappen waar alle gegevens te bereiken zijn voor alle geïnteresseerden. De eerste verbeterde datasets zijn te verwachten in september van dit jaar.

Resultaten Keten van Datastromen

In de huidige situatie, voor de hierboven beschreven verbeteringen, kunnen afnemers en gebruikers de data van de waterschappen op twee manieren ophalen en bekijken: 

1. Atom feed (GML) & Views services (WMS) op basis van de IMWA-standaard of op basis van de INSPIRE-standaard.

2. Bekijken op Publieke Dienstverlening op de kaart: PDOK