Snel naar:

1. Algemeen

1.1 Inleiding

1.2 Annoteren

1.3 Waarom annoteren?

1.4 Hoe annoteren?

1.5 Waardelijsten

2. Voorbeeld annoteren van regels

2.1 Inleiding

2.2 Annotaties: toelichting en meerwaarde

2.3 Voorbeeldregel

2.4 Toepasbare regel

2.5 Voorbeeldregel 2 - Waterschap Limburg

3. Samenhang modellen en annotaties

3.1 Inleiding

3.2 Modellen en standaarden

3.3 Relaties tussen modellen

3.4 Annoteren

 

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Om aan de slag te kunnen met onder meer juridische regels en werkingsgebieden in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is het nodig om gebruik te maken van het mechanisme van annoteren. De functionele structuur wordt geborgd met de input vanuit de annotaties van de teksten die worden aangeboden aan het DSO.

Deze bijlage bevat een zeer beknopte uiteenzetting over annoteren in relatie tot het DSO, zoals dit in de Praktijkrichtlijnen Standaarden Omgevingswet v0.98.1-beta uitvoerig is beschreven. De praktijkrichtlijnen beogen een korte wegwijzer in de STOP/TPOD-standaarden (algemene Standaard voor Officiële publicaties en Toepassingsprofiel omgevingsdocumenten) te zijn. Er zijn verschillende wegwijzers, zie https://wegwijzerstoptpod.nl. Eén daarvan gaat over de waterschapsverordening.[1] De wegwijzers bevatten onder meer een heldere uitleg en verschillende schematische weergaven die helpen een beeld te krijgen van hoe het moet gaan werken. 

1.2 Annoteren

In de digitale wereld betekent annoteren het toevoegen of markeren van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen. Deze toevoeging of markering heet een annotatie.

1.3 Waarom annoteren?

Annoteren zorgt ervoor dat de tekst uit een regeling of besluit machineleesbaar is. Besluiten of regelingen zijn op die manier gestructureerd bevraagbaar en kunnen werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart weergeven. Met behulp van annoteren kunnen toepasbare regels, oftewel vragenbomen, aan regels met werkingsgebieden worden gekoppeld. Annotaties zijn dus geen direct lopende, normaal leesbare teksten, maar zijn wel zichtbaar in het machineleesbare bestand.

Het toepassen van annoteren bij het opstellen van de nieuwe waterschapsverordening is geen verplichting, maar wel noodzakelijk om tot het afgesproken dienstverleningsniveau van het DSO-LV (landelijke voorziening) te komen. Waterschappen kunnen, net als alle andere bevoegde gezagen, zelf bepalen wanneer het digitaal optimaal is. Het ambitieniveau van een waterschap is daarin bepalend en ook de beschikbare capaciteit voor het opstellen en het beheer van de waterschapsverordening.

1.4 Hoe annoteren?

In het Informatiemodel Officiële Publicaties (hierna: IMOP) is vastgelegd welke mogelijkheden er zijn om te annoteren. Het TPOD bevat vervolgens een specificering van welke annotatiemogelijkheden er gebruik gemaakt kan of moet worden volgens het Informatiemodel Omgevingswet (hierna: IMOW). Paragraaf 6.4 van het Toepassingsprofiel waterschapsverordening[2] legt uit wat deze annotaties omvatten. 

In de praktijk kun je een regeltekst annoteren op verschillende annotaties zoals activiteit of locatie. Deze bevatten elk ook weer eigen typen en attributen. Als de regeltekst niet geannoteerd wordt, dan is deze ook niet vindbaar of gekwalificeerd en dus niet conform het afgesproken dienstverleningsniveau van het DSO.

1.5 Waardelijsten

Bij veel annotaties hoort een waardelijst. Hierin zijn vooraf gedefinieerde waarden opgenomen die de annotatie kunnen aannemen (die daar aan kan worden toegekend). Daarbij worden zoveel mogelijk eenduidige begrippen gebruikt om uniformiteit te bevorderen. Er zijn twee vormen van waardelijsten te onderscheiden: de gesloten waardelijst en de open waardelijst:

 • Gesloten waardelijst: een waarde wordt gekozen uit een lijst met vooraf gedefinieerde waarden; centraal beheer van de waardelijst en alleen beheermatige wijziging zijn mogelijk, omdat een wijziging direct effect heeft op de werking van en functionaliteiten van de applicaties van het DSO en Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB).
 • Open waardelijst: een waarde mag gekozen worden uit een lijst met vooraf gedefinieerde waarden, maar het is ook mogelijk een eigen waarde te gebruiken, vaak mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldoen. Een gekozen eigen waarde wordt niet aan de waardelijst toegevoegd.

Hoe dit in de praktijk werkt met gesloten en open waardelijsten in combinatie met het annoteren van activiteiten, is te lezen in bijlage IX Activiteiten, onderdeel ‘Annoteren en indeling van activiteiten’.

 

2. Voorbeeld annoteren van regels

2.1 Inleiding

In dit deel laten we zien hoe het annoteren van één regel (zowel juridisch als toepasbaar) eruit ziet.  Het eerste voorbeeld is gebaseerd een voorbeeld juridische regel uit bijlage V van de handreiking. Het tweede voorbeeld komt uit de waterschapsverordening van waterschap Limburg (DSO praktijkproef) en daarin meegeleverde annotaties. Deze uitleg is gebaseerd op de standaarden versie 0.98 kern (gepubliceerd 10 september 2019).[3]

Figuur 1.Bijlage XV.Annotatiemogelijkheden per Omgevingswet-besluit (STOP-TPOD)

2.2 Annotaties: toelichting en meerwaarde

De toegepaste annotaties in de voorbeelden van deze bijlage staan in tabellen 1, 2 en 3. Het annoteren zoals hier vermeld is, is juridisch niet verplicht maar wel wenselijk vanuit het oogpunt van dienstverlening.

Het lokale bevoegd gezag vult deze annotaties zelf in. Deze kunnen vrij ingevuld worden door elk waterschap en correleren met de teksten van de waterschapsverordening (STOP-TPOD) en met de toepasbare regels (STTR).

Tabel 1.Bijlage XV. Annotaties van juridische regels

Annotaties TPOD
Waterschapsverordening

Toelichting Meerwaarde

Objecttype Regeltekst
(6.4.1)[4]

Regeltekst is de kleinste zelfstandige eenheid van (een of meer) bij elkaar horende juridische regels in een tekst met Artikelstructuur, te weten een artikel of een lid. Iedere Regeltekst heeft een Werkingsgebied: het gebied waar een Regeltekst zijn werking heeft. Regeltekst kan meerdere juridische regels bevatten. Waar welke regel geldt is zichtbaar op kaart.
Objecttype Juridische regel
(6.4.2)

Juridische regel is de beschrijving van een regel met juridische werkingskracht.

Juridische regels zijn altijd onderdeel van Regeltekst.

Regeltekst die onderverdeeld is in een of meerdere juridische regels
Objecttype Locatie
(6.4.4)
Locatie legt vast wat het werkingsgebied van een Regeltekst is. Het kent zes verschillende verschijningsvormen: Gebied, Gebiedengroep, Lijn, Lijnengroep, Punt en Puntengroep. Geometrische bepaling door middel van coördinaten. Geeft aan waar een Juridische regel van toepassing is en waar de inhoudelijke annotaties Activiteit, Gebiedsaanwijzing en Omgevingsnorm van toepassing zijn.
Objecttype Activiteit
(6.4.5)
Een activiteit is ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd. Door te annoteren met Activiteit in relatie tot Activiteitengroep kunnen de locaties van alle activiteiten in een (interactieve) viewer worden weergegeven op kaart. Door het annoteren van Activiteit kan ook een toepasbare regel worden gekoppeld. Zonder activiteit is geen toepasbare regel mogelijk.
Objecttype Omgevingsnorm
(6.4.6)
Regelteksten kunnen waarden / getallen (numeriek of in woorden)bevatten. Dit worden Omgevingsnormen genoemd. Deze term wordt alleen voor het annoteren gebruikt (Niet te verwarren met de term omgevingswaarden afd. 2.3 Omgevingswet). De Omgevingsnorm is zelf te bepalen door het bevoegd gezag. De locaties van alle omgevingsnormen worden in een (interactieve) viewer weergegeven op een kaart. Middels normgroepen wordt de verbeelding geregeld. Normwaarde object is ook nodig om de uitkomst van een toepasbare regel te kunnen leiden (hoe diep gaat u graven? >5 meter, dan vergunning, anders melding).
Objecttype Gebiedsaanwijzing
(6.4.7)
Gebiedsaanwijzing is een type gebied dat een locatie aanduidt en is aangewezen door een Juridische regel. Manier om de locatie te duiden op kaart. Bijvoorbeeld gebiedsaanwijzing van het type “water en watersystemen” en kies voor (bijvoorbeeld peilgebied).

Tabel 2.Bijlage XV. Meest relevante annotatie van toepasbare regels

Voorbeeld 1 -
annotaties
STTR[5] 
Toelichting Meerwaarde
Activiteiten Relatie leggen met de activiteit die gekoppeld is aan de Regeltekst waar deze toepasbare regel voor geldt. Zonder koppeling met activiteit is er geen toepasbare regel beschikbaar in het DSO (functionele structuur).
Regeltekst Dit betreft de Regeltekst waarvoor de toepasbare regel is gemaakt. De relatie is nodig om inhoud synchroon te houden.
Werkzaamheid Is bedoeld voor de “toeleiding”, vanuit de initiatiefnemer gezien, naar de activiteit of iets wel of niet mag en of er een vergunning nodig of niet of wat anders. Toeleiding naar de vragenboom voor een bepaalde activiteit op een locatie.
Conclusie
(regelbeheerobject)
Dit object moet je aangeven onder welke activiteit het valt. Nodig voor de functionele structuur. De vragenboom die de initiatiefnemer naar de conclusie leidt, wordt hieraan gekoppeld. 
Indieningsvereisten
(regelbeheerobject)
Dit object moet je aangeven onder welke activiteit het valt. Nodig voor de functionele structuur. De vragenboom die nodig is voor de indieningsvereisten, wordt hieraan gekoppeld. 
Maatregel
(regelbeheerobject)
Dit object moet je aangeven onder welke activiteit het valt. Nodig voor de functionele structuur. De vragenboom die bepaalt welke maatregelen de initiatiefnemer moet nemen, wordt hieraan gekoppeld. 

Tabel 3.Bijlage XV. Overige annotaties 

Overige
annotaties
Toelichting Meerwaarde
Thema Attribuut dat kernachtig de grondgedachte van de tekst weergeeft. Vaak aanduiding van het sectorale aspect waar de Juridische regel over gaat. Het bevoegd gezag kan zelf een naam voor thema kiezen. Voorbeeld: waterkwaliteit Doel: vinden filteren van regels op thema bij oriënteren op de kaart.
Activiteitregel Voorbeeld: gebod, meldingsplicht, verbod, vergunningplicht, informatieplicht, etc. Filteren van de regels.

 

2.3 Voorbeeldregel

De juridische regel luidt als volgt:

Artikel 2.21 Vergunningplicht

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een primaire waterkering.
2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een regionale of tertiaire waterkering, als de diepte van de ontgraving meer is dan 0,5 m.

 

Tabel 4.Bijlage XV

Annotatie STOP-TPOD

Waarde

Regeltekst
(artikel)

Artikel 2.21 Vergunningplicht

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een primaire waterkering.

2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een regionale of tertiaire waterkering, als de diepte van de ontgraving meer is dan 0,5 m.

Regeltekst
(lid 1)

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een primaire waterkering.

Regeltekst 
(lid 2)

2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een regionale of tertiaire waterkering, als de diepte van de ontgraving meer is dan 0,5 m.

Juridische regel
(lid 1)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een primaire waterkering.

Locatie
(lid 1)

Beperkingengebied met betrekking tot een primaire waterkering.

Thema
(lid 1)

Waterveiligheid

Activiteitregel
(lid 1)

Vergunningplicht

Juridische regel
(lid 2)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grond te ontgraven in het beperkingengebied met betrekking tot een regionale of tertiaire waterkering, als de diepte van de ontgraving meer is dan 0,5 m.

Locatie
(lid 2)

Beperkingengebied met betrekking tot een regionale of tertiaire waterkering.

Thema
(lid 2)

Waterveiligheid

Activiteitregel
(lid 2)

Vergunningplicht

Activiteit
(lid 1 en lid 2)

Ontgraven van grond.

Activiteitengroep

Beperkingsgebiedsactiviteit met betrekking tot een waterkering.

Gebiedsaanwijzing
(Locatie lid 1 en locatie lid 2)

“Water en watersystemen” met sub waarde “waterkering”.

 

Figuur 2 Bijlage XV

Figuur 2.Bijlage XV. Het annoteren van een regel > structuur (annotaties Artikelstructuur, Regeltekst, Juridische regel).

2.4 Toepasbare regel

 1. Wordt ontgraven bij een primaire waterkering?
  • Ja = vergunningplicht
  • Nee = volgende juridische/toepasbare regel (dan namelijk regionale of tertiaire waterkering)
 2. Wordt ontgraven bij een regionale of tertiaire waterkering?
  • Ja = volgende juridische/toepasbare regel
  • Nee = N.v.t. (namelijk primaire waterkering, vraag 1)
 3. Gaat u dieper ontgraven dan 0,5 meter?
  • Ja = vergunningplicht
  • Nee = volgende juridische/toepasbare regel

Tabel 6.Bijlage XV

Annotatie STTR

Waarde

Activiteit

Ontgraven van grond

Regeltekst

ID van de Regeltekst

Werkzaamheid

Grond afgraven, een gat graven in de grond, etc.

Conclusie

Aangeleverde toepasbare regel (vragenboom)

Indieningsvereisten

N.v.t.

Maatregel

N.v.t.

2.5 Voorbeeldregel 2 - Waterschap Limburg

Let op: 

Waterschap Limburg heeft ten tijde van de pilot (aansluiting waterschapsverordening op het DSO) geannoteerd op basis van beperkt beschikbare waardelijsten en de standaarden versie 0.97.

Hieraan is duidelijk te zien dat de standaarden in ontwikkeling zijn.

Nadere uitleg over de pilot van Waterschap Limburg is te lezen in bijlage XIII van deze handreiking.

 

Artikel 2.14 Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen

 1. De zorgplicht, bedoeld in artikel, houdt in ieder geval in dat:
  • de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
  • de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
  • de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

 

Tabel 7. Bijlage XV.

Object IMOP

Object TPOD

Waarde 

IMOP: kenmerkgroep IMOP: 

Activiteit

Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

 

Kwalificatie

Gebod

 

Regelkwalificatie

Zorgplicht

 

Normadressaat

Degene die de activiteit verricht

 

Thema

Watersystemen

 

Locatie

Beperkingengebied oppervlaktewateren oppervlaktewater

 

Zie volgende pagina: twee printscreens van de annotaties bij artikel 2.14.

 

Printscreen van Waterschap Limburg

Figuur 3.Bijlage XV

 

Printscreen 2 Waterschap Limburg

 

Figuur 4.Bijlage XV

 

3. Samenhang modellen en annotaties

3.1 Inleiding

Bij het opstellen van een waterschapsverordening komen allerlei gegevens bij elkaar. De kern van zo’n document bestaat uit juridische tekst die volgens een bepaalde structuur is opgebouwd (hoofdstuk, artikel, paragraaf, lid, sublid, etc.). De juridische tekst, bestaande uit juridische regels, heeft veelal betrekking op een gebied waarover het bevoegd gezag het beheer voert. Deze regels beschrijven wat wel of niet is toegestaan in een gebied (werkingsgebied) of welke maatregelen genomen moeten worden om de handelingen (activiteiten) uit te mogen voeren. 

Naast juridische tekst kan het bevoegd gezag ook vragenbomen aanbieden waarmee een initiatiefnemer kan checken of iets is toegestaan op een locatie. Een vragenboom maakt een juridische regel toepasbaar (toepasbare regel) voor een initiatiefnemer.

3.2 Modellen en standaarden

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) zijn afspraken gemaakt over het vastleggen van al deze gegevens. In modellen is vastgelegd welke gegevens er door het bevoegd gezag geleverd moeten worden. In de standaarden zijn afspraken gemaakt op welke wijze (vorm en structuur) deze gegevens moeten worden aangeleverd aan het DSO. Daarbij geldt dat alle gegevens machineleesbaar dienen te zijn.

In onderstaande tekening is schematisch op hoofdlijn weergegeven welke modellen er zijn, welke standaarden daarbij horen en welke gegevens van belang zijn (nut en noodzaak).

Figuur 5 bijlage XV

Figuur 5.Bijlage XV.Modellen van Standaard Toepasbare Regels en Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten

Van rechts naar links zijn dit de drie voornaamste modellen:

 • IMOP: Informatiemodel Officiële Publicaties;
 • IMOW: Informatiemodel Omgevingswet;
 • IMTR: Informatiemodel Toepasbare regels.

Van onder naar boven zijn dit de drie belangrijkste standaarden:

 • STOP: Standaard Officiële Publicaties;
 • TPOD: Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten;
 • STTR: Standaard Toepasbare Regels.

In het IMOP wordt algemeen de structuur beschreven van omgevingsdocumenten. Het doel hierbij is het opstellen en het mogelijk maken van het publiceren van omgevingsdocumenten. Daarin staat aangegeven welke elementen er zijn en hoe die in relatie tot elkaar staan (een soort inhoudsopgave). Van elk stukje tekst moet worden aangegeven waar dit stukje tekst in het geheel thuishoort (is het een artikel, een lid, een sublid, etc.). Tevens moet daarbij aangegeven zijn op welk geografisch gebied deze regeltekst van toepassing is. Ook is beschreven welke informatie nodig is met betrekking tot dat geografische gebied.

In de STOP (standaard), staat beschreven hoe gegevens, benoemd in IMOP, opgebouwd moeten worden. Ook staat hierin beschreven hoe de gegevens machineleesbaar aangeboden kunnen worden bij het DSO. Het DSO zorgt voor publicatie, onder andere op www.wetten.nl

In het IMOW is beschreven welke gegevens nodig zijn om via een viewer de gepubliceerde juridische regels te kunnen tonen op een kaart. Daarbij is het ook mogelijk om te zoeken en filteren op bijvoorbeeld thema, activiteit of type gebied  op een bepaalde locatie. Dit biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid zich te oriënteren op de regels die gelden op een bepaalde locatie.  

In de TPOD voor de waterschapsverordening is beschreven welke elementen uit IMOP van toepassing zijn binnen de waterschapsverordening, omdat niet alles van toepassing is op de waterschapsverordening. Dat geldt ook voor de elementen uit IMOW. Ook hier zijn niet alle items van toepassing op de waterschapsverordening. Dit toepassingsprofiel beschrijft vanuit deze beide modellen de elementen die toegepast dienen te worden bij het opstellen van een waterschapsverordening. Daarbij wordt ook aangegeven welke gegevens verplicht of optioneel zijn.

In het IMTR wordt beschreven uit welke elementen vragenbomen zijn opgebouwd en hoe de relatie is tussen deze elementen. Het doel hiervan is vragenbomen te kunnen opstellen en aan te kunnen bieden (toepasbare regels) aan het DSO zodat een initiatiefnemer kan checken wat mogelijk is op een bepaalde locatie.

STTR is de standaard die beschrijft op welke wijze de gegevens inzake toepasbare regels (en zoals beschreven in IMTR) machineleesbaar moeten worden aangeboden aan het DSO.

3.3 Relaties tussen modellen

Vanuit IMOP ligt er een relatie met IMOW objecten via de regeltekst en werkingsgebied uit het IMOP. Vanuit IMOW ligt de relatie ook via regeltekst en via locatie richting IMTR. Echter zijn de IMOW-objecten ‘activiteit’ en ‘normwaarde’ van belang voor de opbouw van de functionele structuur. Binnen IMTR ligt er een relatie tussen regelbeheerobjecten en activiteit. De vragenboom (XML-bestand) wordt aan het regelbeheerobject gekoppeld.  

3.4 Annoteren

Zoals hiervoor is beschreven zal de waterschapsverordening moeten worden opgebouwd conform de modellen en standaarden van het DSO. Daarbij moeten gegevens worden vastgelegd. Naast inhoudelijke gegevens (de teksten, de structuurelementen zoals paragraaf, artikel, lid, etc. en het geografische werkingsgebied waarop de regel van toepassing is) zijn ook gegevens nodig die iets zeggen over de regel of het bijbehorende gebied. Deze specifieke kenmerken of metadata (woorden die extra betekenis toevoegen aan bestaande gegevens) worden in het DSO geduid als annotaties. 

Deze annotaties zorgen ervoor dat de regelteksten gestructureerd bevraagbaar zijn en dat de locaties waar die annotaties van toepassing zijn op een kaart kunnen worden gepresenteerd. Deze vorm van annoteren is niet verplicht gesteld. In principe vormen de annotaties met IMOW-objecten geen onderdeel van het besluit en hebben ze geen juridische betekenis. IMOW-objecten bevatten echter wel de juridische naamgeving. Deze moeten dan ook consistent zijn met de juridische teksten en geografische gebieden (geografische informatieobjecten) en beide delen worden als een set gezien en gepubliceerd.

Annotaties dienen op hoofdlijn twee doelen:

 • het makkelijk kunnen zoeken en filteren van juridische regels of gebieden;
 • het mogelijk kunnen maken dat gebieden op een kaart getoond kunnen worden.

Welke annotaties verplicht moeten worden meegegeven en welke optioneel zijn, dat is beschreven in de TPOD waterschapsverordening[6] (zie ook paragraaf 2.13 van de handreiking).

Voor bepaalde annotaties dienen waterschappen zelf waarden mee te geven. Voor andere annotaties bestaan er lijsten met vooraf vastgestelde waarden waaruit een bevoegd gezag kan kiezen. Deze lijsten noemen we, binnen het DSO, waardelijsten. Er zijn twee soorten waardelijsten:

 • open waardelijsten;
 • gesloten waardelijsten.

De open waardelijsten bevatten vooraf gedefinieerde waarden waaruit gekozen kan worden. Komt de waarde niet in de lijst voor? Dan kan het bevoegd gezag zelf een waarde invullen. Open waardelijsten hebben tot doel te kunnen zoeken en filteren op regels en gebieden. 

Gesloten waardelijsten bevatten vooraf (interbestuurlijk) vastgestelde waarden. Een bevoegd gezag dient één van deze waarden te kiezen. Mocht een waarde ontbreken en noodzakelijk zijn, dan kan een verzoek worden ingediend bij de beheerorganisatie voor het toevoegen van deze waarde. Gesloten waardelijsten zijn de zogenaamde waardelijstgroepen: de waarden in zo’n lijst zijn groepswaarden. Voorbeeld: een activiteit behoort tot een bepaalde activiteitengroep. Waardelijstgroepen zijn bedoeld om een bepaalde waarde te visualiseren op de kaart. Voor verdere uitleg verwijzen we naar de TPOD waterschapsverordening. Daarin wordt goed beschreven welke annotaties het betreft. 

Een paar belangrijke annotaties zijn daarbij essentieel. Het betreft de te annoteren IMOW-objecten:

 • activiteit;
 • omgevingsnorm.

Ook voor deze annotaties geldt dat ze niet verplicht zijn maar wel bepalend zijn voor de dienstverlening via het Omgevingsloket. Zonder activiteit en omgevingsnorm is het niet mogelijk vragenbomen aan te kunnen bieden aan het DSO en deze ook goed te laten werken. 

Activiteit:
Bij het opstellen van een regeltekst met beperkingen vanwege menselijke handelingen (activiteit), is het raadzaam de benoemde menselijke handelingen vast te leggen als activiteit. Het gaat hier dan om activiteiten op een bepaalde locatie om de werking van het waterstaatswerk te borgen. 

In bijlage IX van deze handreiking is een lijst met meest voorkomende activiteiten opgenomen en wordt het verschil tussen functionele en elementaire activiteiten uitgelegd.

Indien een activiteit wordt toegevoegd aan de regeltekst is het verplicht daarbij ook een bovenliggende activiteit te benoemen. Deze bovenliggende activiteit is gelijk aan een activiteit die reeds is opgenomen in de functionele structuur van het DSO. Daarmee kan de benoemde activiteit, die gekoppeld is aan de regeltekst, een plek krijgen in de functionele structuur. Hiermee wordt deze activiteit het haakje waaraan een regelbeheerobject gekoppeld wordt. De betreffende vragenboom (bijvoorbeeld de toepasbare regel voor de conclusie) behorend bij deze activiteit kan door het DSO ingelezen worden en beschikbaar gesteld via het Omgevingsloket. 

Figuur 6 bijlage XV

Figuur 6.Bijlage XV. Activiteit > bovenliggende activiteit

Het is tevens verplicht een activiteitengroep te benoemen. Kies hiervoor een waarde uit de gesloten waardelijst activiteitgroep. Dit heeft tot doel dat het werkingsgebied waar deze activiteit betrekking op heeft wordt afgebeeld met kleur of patroon (verbeelding), zoals is bepaald in het DSO voor deze waarde in de waardelijst activiteitengroep. Voor verdere uitleg zie bijlage IX.

Omgevingsnorm:
Als in de regeltekst een norm is opgenomen waaraan bij uitvoer van een activiteit moet worden voldaan of waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd als wordt afgeweken van de gestelde norm, biedt het IMOW-object Omgevingsnorm de mogelijkheid hiervan de gegevens met betrekking tot  de norm bij elkaar vast te leggen. Als voorbeeld kan de hoogte van de doorvaart bij ‘plaatsen brug’ worden vastgelegd:

 • Omgevingswaarde (afgeleid van IMOW-object Norm): Doorvaarhoogte
 • Omgevingsnormgroep: Water
 • Normwaarde: 4
 • WaardeEenheid: Meter

Deze vastgelegde gegevens kunnen weer gebruikt worden bij het doorlopen van vragenbomen (toepasbare regels). Op basis van het gegeven antwoord wordt de route door de vragenboom bepaald en afgezet tegen de normwaarde. Zonder het IMOW-object Omgevingswaarde wordt doorloopbaarheid van de vragenboom bemoeilijkt (zie paragraaf 2). In de TPOD waterschapsverordening zijn nog meer annotaties beschreven die gebruikt kunnen worden voor het filteren en vinden van juridische regels in het Omgevingsloket.

Samenvattend blijkt dat annoteren twee doelen dient:

 • het makkelijk kunnen vinden en filteren van juridische regels in het Omgevingsloket (DSO viewer);
 • het maken van IMOW-objecten zodat toepasbare regels gebruikt kunnen worden in het Omgevingsloket. De annotatie werkzaamheden is een annotatie die thuis hoort bij opstellen van toepasbare regels. Dit betreft ook een gesloten waardelijst. Een initiatiefnemer zal via het Omgevingsloket (DSO-viewer) via ‘checken op werkzaamheden’ geleid worden naar de vragenboom. Het gaat dan om de vragenboom behorend bij dezelfde activiteit waarvoor een juridische regel is gesteld. Deze vragenboom is de vragende vorm is van de betreffende juridische regel.[7]

 


Voetnoten

[1] Praktijkrichtlijnen TPOD Waterschapsverordening als website, zie link: https://wegwijzerstoptpod.nl/waterschapsverordening, geraadpleegd op 24 oktober 2019.

[2] Versie 0.98 kern (10 september 2019).

[3] Standaarden zijn constant in ontwikkeling. Zie de websitesite van Geonovum: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD, geraadpleegd op 24 oktober 2019,voor de actuele versies. De uitleg van de standaarden staat in de praktijkrichtlijn: https://wegwijzerstoptpod.nl/waterschapsverordening/regels-waterschapsverordening, geraadpleegd op 24 oktober 2019.

[4] Nummering komt overeen met de betreffende paragraaf in het Toepassingsprofiel waterschapsverordening, versie 0.98 kern (10 september 2019).

[5] Zie Standaard Toepasbare regels, versie 1.0.2, d.d. 09-10-2019.

[6] https://geonovum.github.io/TPOD/TPOD%20Waterschapsverordening/TPOD%20Waterschapsverordening%20v0.98-kern.pdf, geraadpleegd op 24 oktober 2019.

[7] In de STTR is beschreven hoe deze relatie technisch wordt vastgelegd in STTR versie 1.02 van 9 oktober 2019.