1. Inleiding

Het landelijk programma “Aan de slag met de Omgevingswet” gebruikt praktijkproeven als instrument. Deze worden ingezet om te ontdekken of hetgeen bedacht en gebouwd is, in het DSO werkt en de doelen van de wet ondersteunt. Deze praktijkproeven beslaan de hele keten. De ketens in het DSO moeten ervoor zorgen dat de drie loketfuncties werken: 

 1. het publiceren van omgevingsdocumenten;
 2. het tonen en zoeken van regels op de kaart;
 3. en het checken en aanvragen van vergunningen. 

In 2018 hebben Moxio, Enable-U en Hoogheemraadschap van Delfland een praktijkproef gedaan met de applicatie Regelbeheer (Redi). Waterschap Limburg heeft in het tweede kwartaal van 2019, in samenwerking met FLO Legal, Geodan, Visma/Roxit en Yenlo, een praktijkproef gedaan voor de waterschapsverordening.

Beide praktijkproeven worden hieronder kort uitgelegd aan de hand van de context, het doel van de proef, wat er is opgeleverd en de leerpunten.

2. Voorbeeld 1. Praktijkproef Hoogheemraadschap van Delfland (2018)

2.1 Context praktijkproef

Regelbeheer in de praktijk
Hoogheemraadschap van Delfland heeft, samen met het bedrijf Moxio, de applicatie Regelbeheer (Redi) ontwikkeld. De gebruikersinterface van de applicatie bestaat uit twee delen: een deel beheer waarin lokale overheden hun regelgeving kunnen vastleggen, wijzigen en beheren, en een deel raadplegen waarin interne en externe gebruikers de rechten en plichten, die uit de regelgeving volgen, kunnen inzien. 

In 2018 hebben Moxio, Enable-U en Hoogheemraadschap van Delfland een praktijkproef gedaan met de applicatie Regelbeheer (‘Redi’). 

2.2 Doel van praktijkproef

Doel: Lokale processen voor planvorming, regelbeheer en vergunningaanvraag aansluiten op de landelijke voorziening: het DSO. Het integraal sluiten van de ketens ‘Van Plan tot Publicatie’ en ‘Van Idee tot Afhandeling’. Het uitvoeren van een volledige ketentest door Hoogheemraadschap van Delfland met de applicatie Redi. Tijdens de proef heeft een raadpleger vanuit het DSO de aanvraag volledig te doorlopen tot en met het indienen van een aanvraag. 

Hiervoor zijn de volgende stappen gezet:

 • beschikbaar hebben van een digitale set regelgeving. De keur en algemene regels volledig doorvoeren in de digitale structuur. Juridische regels waar mogelijk opsplitsen en verrijken met koppelingen (werkingsgebieden en activiteiten, toepasbare regels);
 • digitale regelgeving aanbieden conform STOP/TPOD en STTR standaarden;
 • digikoppelingen inrichten en beschikbaar hebben;
 • valideren van aangeboden regelgeving.

2.3 Wat is er opgeleverd

Op de kwartaaldemo van december 2018 is aangetoond dat het DSO als stelsel werkt en dat deze praktijkproef dus succesvol is verlopen. Zie de sheets hieronder in paragraaf 4.[1]

2.4 Leerpunten

 • Gebruikte versies van de standaarden waren nog niet volwassen (PI-7, STOP v0.9).
 • Het heeft aan alle kanten veel inspanning gevergd.
 • Stimuleer actief in deze startfase het gesprek tussen teams van het DSO, leveranciers en bevoegd gezag in het aansluitproces om enerzijds van elkaar te leren en elkaar te begrijpen.
 • Organiseer een vorm van ketencoördinatie bij het aansluiten. Uit de praktijkproef blijkt dat je niet alles vanaf papier kan doen, coördinatie en overleg is vooralsnog nodig.

 

3. Voorbeeld 2. Praktijkproef Waterschap Limburg (2018)

3.1 Context praktijkproef

Waterschap Limburg heeft in het tweede kwartaal van 2019, in samenwerking met FLO Legal, Geodan, Visma/Roxit en Yenlo, een praktijkproef gedaan voor de waterschapsverordening.

3.2 Doel praktijkproef

Het doel was het beproeven hoe de volledige waterschapsverordening van Waterschap Limburg, inclusief geografische informatie en toepasbare regels, kan worden opgesteld en beschikbaar worden gesteld via het DSO.

Hiervoor zijn de volgende stappen gezet:

 • Het opstellen van de waterschapsverordening en toepasbare regels;
 • Het omzetten naar de standaarden en het aanbieden aan het DSO;
 • Het beoordelen van het resultaat in het loket.

3.3 Wat is er opgeleverd

De waterschapsverordening is in zijn geheel aangesloten op het DSO, inclusief toepasbare regels en werkingsgebieden. Voor meer informatie zie de sheets hieronder in paragraaf 4 [2] en de volgende links:

Html-versie bekendmaking

Figuur 1.BijlageXIII. Plaatje eerste pagina bekendmaking html

 

Pdf-versie bekendmaking

 

Figuur 2.BijlageXIII. Plaatje eerste pagina bekendmaking pdf

 

GIO beheergebied

Figuur 3.BijlageXIII. Plaatje beheergebied Waterschap Limburg

3.4 Leerpunten

 • Het omzetten van de huidige Keur plus algemene regels naar een Waterschapsverordening met toepasbare regels is goed mogelijk. Bestaande plansoftware kan aansluiten op het DSO.
 • Met de standaard STOP/TPOD nog in beweging is er nog wel veel uitzoekwerk en uiteindelijk handwerk nodig geweest. 
 • Het is niet gelukt om de geodata van de juiste kwaliteit aan te leveren door: 
  • de hoge eisen aan de kwaliteit;
  • dat het lang onduidelijk was wat de exacte eisen zijn.
 • Goede kwaliteit van geodata is een randvoorwaarde om de contouren in de waterschapsverordening te kunnen publiceren en bekendmaken.

 


Voetnoten

[1] Sheets 52 t/m 91 van de presentatie_functionele_demonstratie_digitaal_stelsel_omgevingswet_-_4e_kwartaal_2018_18_dec_2018, te vinden op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/evenementenagenda/evenementen/dso-dag/presentatie/.

[2] Presentatie: Webinar Praktijkervaring pilot aansluitvoorziening DSO door Waterschap Limburg (Chantal Jeuriens en Ruben Zijlmans), d.d. 4 september 2019.