1. Algemene toelichting

Aquo-standaard bevat alle begrippen (Aquo-lex) in het waterdomein. Per begrip wordt het volgende vastgelegd:

  • term
  • definitie
  • toelichting  
  • publieksvriendelijke toelichting

Aquo is als standaard erkend door het Forum Standaardisatie en als zodanig is de PTOLU[1]-bepaling van toepassing. Een standaard heeft altijd als doel dat gegevens op een eenduidige wijze worden geïnterpreteerd waardoor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende partijen mogelijk is.

Op dit moment wordt de Aquo-lex (het woordenboek van de Aquo-standaard) omgezet naar Linked Data. Zie hiervoor deze website. Medio 2019 wordt Linked Aquo in productie genomen.

De federatieve stelselcatalogus voor de Omgevingswet geeft voor het waterdomein de begrippen weer op basis van de aanwezige begrippen binnen Aquo-lex. Binnen de stelselcatalogus worden de begrippen, op basis van Linked Data, naar de begrippen binnen Aquo-lex verwezen. Voor de andere, niet Waterdomein gerelateerde begrippen, wordt verwezen naar andere standaarden of bronnen of zal de catalogus de begrippen zelf dienen op te slaan (is ook weer een bron die moet worden beheerd).

Het beheer van de federatieve stelselcatalogus moet nog worden geregeld en wordt waarschijnlijk ondergebracht bij Het Kadaster. In de federatieve stelselcatalogus[2] worden alle begrippen die relevant zijn voor de Omgevingswet benoemd (voor alle betrokken domeinen zoals: bodem, lucht, geluid etc. maar ook water). Bij het beheer van de begrippen is het “enkelvoudig opslaan, meervoudig gebruik" van toepassing.

Het beheer van alle waterdomein gerelateerde begrippen wordt uitgevoerd door IHW. Hiervoor heeft IHW een beheerproces opgesteld. Dit proces staat beschreven op de site van IHW. Wanneer wij begrippen tegenkomen die afwijken van in de Aquo-standaard aanwezige begrippen, of mogelijk ontbreken, dan dienen wij een wijzigingsverzoek in bij IHW. 

IHW beoordeelt twee keer per jaar wijzigingsverzoeken en voert deze waar nodig door (juni en december). In december vindt de grote update plaats. Het is immers van belang de stabiliteit van de standaard te bewaken. Daardoor zijn veelvuldige wijzigingen niet wenselijk.

Om te kunnen beoordelen wat de impact is van een wijziging, is er een impactmatrix opgesteld door het IHW. Daarin is af te leiden wat de impact is van de wijziging. 

Een wijziging van een publieksvriendelijke toelichting kan zondermeer worden doorgevoerd. Een wijziging van de term of de definitie (waardoor de betekenis wijzigt) vindt hoogstens in juni of in december plaats.

 

2. Aanleveren van wijzigingen

Voor het aanleveren van wijzigingen bestaat er een wijzigingsformulier (rfc-sjabloon.xlsx).

Het tabblad “Voorblad" dient te worden ingevuld. Daarna kunnen alle wijzigingsvoorstellen ingevuld worden op het tabblad “Rfc Aquo-lex". Met behulp van dit formulier kunnen de wijzigingsvoorstellen (wat ook betreft: term, definitie, toelichting of publieksvriendelijke toelichting) worden gebundeld. 

 


Voetnoten

[1] Pas Toe Of Leg Uit: De standaard dient gevolgd te worden (verplicht). Indien daarvan afgeweken wordt, dient dit goed te zijn beschreven met voldoende onderbouwing en hoe men bij het uitwisselen of delen van informatie de begrippen dienen te worden geïnterpreteerd. Zie ook het voorgestelde besluit van de commissie bestuurszaken, communicatie en financiën van de Unie van Waterschappen van 21 september 2018 onder agendapunt 10 (CBCF 18-49): https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/UvW/c4891e73-73bb-4cd1-821e-1a37a4c9f6b4, geraadpleegd op 24 oktober 2019.

[2] In PI-9 van het DSO wordt onderzocht de mogelijkheden van een federatieve stelselcatalogus: een centrale plek van alle binnen de Omgevingswet gebruikte begrippen bij elkaar gebracht op basis van verwijzingen (Linked Data) zoals eerder in dit document is vermeld.