1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen

2.1 Voorstelronde

3 Verslag en actielijst – ter vaststelling

Bijlagen: 3.a verslag AB HWH d.d. 17 april 2019, 3.b actielijst

4 Bestuurlijk

4.1 Mutaties bestuurlijke vertegenwoordiging – ter informatie

Bijlagen: 4.1.a memo mutaties bestuurlijke vertegenwoordiging, 4.1.b memo naslagwerk HWH

4.2 (Her)benoeming vacatures bestuur – ter besluitvorming

Bijlage: 4.2.a voorstel (her)benoeming voorzitter, DB-leden en plaatsvervangend voorzitter

4.3 Deelname DVO niet-waterschappen – ter besluitvorming

Bijlage: 4.3.a voorstel deelname DVO niet-waterschappen

5 Bedrijfsvoering – ter informatie

5.1 Werking van HWH – presentatie secretaris-directeur HWH

6 Financiën

6.1 BTW – ter informatie

Bijlage: 6.1.a memo stand van zaken BTW

6.2 Bestuursrapportage 2019-1 – ter kennisname

Bijlagen: 6.2.a voorstel berap 2019-1, 6.2.b berap 2019-1

6.3 2e en 3e begrotingswijziging 2019 - ter besluitvorming

Bijlagen: 6.3.a voorstel begrotingswijziging(en) n.a.v. berap 2019-1, 6.3.b conceptbesluit 2e en 3e

begrotingswijziging 2019

6.4 Procedure kaderbrief – ter besluitvorming

Bijlage: 6.4.a voorstel procedure kaderbrief

7 Rondvraag en sluiting

15.00 – 17.00 uur: Kennismaking met elkaar en met HWH op de programmamarkt.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?