Doelgerichte digitale regelgeving wordt vormgegeven door doelgericht te redeneren, dit digitaal te ondersteunen en uit te werken tot regelgeving met een risicobenadering. Door de doelen van een waterschap naar beneden toe te relateren wordt inzichtelijk welke regelgeving benodigd is om deze doelen te ondersteunen. Met de methode worden de verbeterdoelen van de Omgevingswet behaald en wordt meerwaarde gecreëerd voor de bedrijfsvoering omtrent regelgeving. Dit onder andere omdat het beleid doelmatig, herleidbaar, inzichtelijk, integraal en compleet wordt. Bovendien maakt het de koppeling met het DSO mogelijk. Bij het toepassen zijn enkele aandachtspunten die in ogenschouw genomen moeten worden om tot succesvolle implementatie over te gaan. In paragraaf 4.3 wordt hier verder op ingegaan.