De methode van doelgerichte digitale regelgeving zorgt voor een optimalisering van de bedrijfsvoering omtrent regelgeving. Daarbij kent het de volgende voordelen:

  • Inzichtelijkheid en begrijpelijkheid. Door regelgeving te digitaliseren volgens een gestructureerde systematiek wordt het voor de eindgebruiker makkelijker te raadplegen. Hiermee neemt het begrip voor en de kennis van de regelgeving toe. 
  • Efficiënt en effectief. Doordat de initiatiefnemer en het waterschap eenvoudiger hun weg kunnen vinden in de regelgeving wordt het werkproces in de hele keten verbetert. 
  • Compleet en consistent. De relaties van regelgeving zijn expliciet en inzichtelijk. Dit zorgt ervoor dat doelen en regels met elkaar in verband staan en regelgeving te verantwoorden is.
  • Toonbaar en aansluitbaar. Het digitale karakter van de regelgeving zorgt ervoor dat regelgeving lokaal inzichtelijk is via een klik op de kaart en daarmee ook in het Digitaal stelsel Omgevingswet (hierna: DSO). 
  • Uniform en landelijk. De principes gelden voor alle waterschappen, waardoor met een bundeling van kennis meer kan worden bereikt. Regionale verschillen blijven van kracht.
  • Beheersbaar en flexibel. De modulaire opzet is doelmatiger te onderhouden doordat kleine en grote mutaties makkelijker doorgevoerd kunnen worden. 
  • Integraal en verbonden. Om de methode succesvol toe te passen zijn verschillende disciplines nodig binnen een organisatie. Dit dwingt tot het werken in een multidisciplinair team en dat zorgt voor goede inhoudelijke discussies met een betere kwaliteit van regelgeving tot gevolg.

De volledigheid van toepassing van doelgerichte digitale regelgeving is afhankelijk van het ambitieniveau. Waterschappen die ver zijn in de digitale transformatie en ambities daarin hebben uitgesproken, verwezenlijken een andere mate van uitwerking dan waterschappen die aan de vooravond hiervan staan. Hier is ruimte voor en maatwerk noodzakelijk. Bovendien kan ieder waterschap voor zichzelf (risico)afwegingen maken om invulling te geven aan zijn eigen regelgeving. Dit is mede afhankelijk van lokale variatie en bestuurlijke wensen.