Doelgericht redeneren en digitaal werken zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot consistente digitale risicogerichte regelgeving. Vanuit de doelen geredeneerd stopt de doelenboom op het niveau waarop risico’s worden beoordeeld die invloed uitoefenen op de gedefinieerde doelen. Over het algemeen zijn dit activiteiten die plaatsvinden op een bepaalde locatie (werkingsgebied). Om hier op een juiste manier invulling aan te geven zijn naar boven toe doelen nodig om inzichtelijk te maken welk doel de activiteit beïnvloed en naar beneden toe zijn criteria inclusief uitkomsten (regeltypen) nodig om een handelingsperspectief te hebben voor regulering. Deze criteria inclusief uitkomsten vormen het vertrekpunt voor juridische tekst en toepasbare regels. 

Zowel de doelen als de regelgeving staan daarmee niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verweven. Om dit op een overzichtelijke manier toe te kunnen passen wordt gewerkt met beslissingstabellen. Dit biedt structuur aan het incorporeren van doelen, activiteiten, werkingsgebieden en criteria, regeltypen, juridische regels en toepasbare regels. Deze beslissingstabellen worden gekoppeld aan het onderste niveau van de doelenboom.

De afweging om te bepalen wat de specifieke regelgeving is en welke verplichtingen gelden voor welke activiteit op welke locatie is aan ieder waterschap zelf om te bepalen. De werkwijze van doelgerichte digitale regelgeving biedt een overzichtelijk en consistent afwegingskader om hier invulling aan te geven. De inhoudelijke kaders, inclusief het opstellen van beslissingstabellen, die gelden om hier zelf mee aan de slag te gaan, worden toegelicht in paragraaf 4.3 van deze handreiking.