Met het oog op de digitaliseringslag die gemaakt moet worden is het van belang een consequente en juiste begrippenlijst op te stellen en te hanteren voor de Handreiking waterschapsverordening. De begrippen uit de Omgevingswet en uitvoeringregelgeving (juridische begrippen) worden als uitgangspunt genomen. Deze begrippen zijn ook weer terug te vinden in de Stelselcatalogus Omgevingswet van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO).

In 2017 is er vanuit het UIVO-W[1]-traject een eerste aanzet opgeleverd van een set van uniforme begrippen voor het waterdomein. Deze set van UIVO-W-begrippen wordt geïncorporeerd in de Aquo-standaard.[2] In hoeverre deze set van begrippen onder andere voldoet aan de juridische begrippen ligt ter toetsing bij Informatiehuis Water (IHW). Deze UIVO-W set aan begrippen (ongeveer 200) is als test opgenomen in de huidige Stelselcatalogus Omgevingswet van het DSO.[3] Op deze manier kunnen de technische aspecten rondom de Stelselcatalogus Omgevingswet binnen het DSO doorlopen worden. 

Figuur 9 hoofdstuk 2

Figuur 9.H2. Schematische weergave procedure van de relatie tussen de Aquo-standaard en de federatieve stelselcatalogus.

In figuur 9 is schematisch weergegeven hoe de set aan geharmoniseerde begrippen afkomstig uit het UIVO-W-traject zich verhoudt tot de Aquo-standaard en de Stelselcatalogus Omgevingswet van het DSO.

De UIVO-W-begrippen zijn aangeboden aan IHW. Een deel van deze verzameling begrippen (ongeveer de helft: deel A) kan worden opgenomen in Aquo-lex. Het andere deel (deel B) van deze set bevat begrippen waarover nog discussie bestaat. Deze begrippen moeten het gebruikelijke wijzigingsproces doorlopen. Alle begrippen vanuit UIVO-W bevatten naast een term en een definitie ook een publieksvriendelijke toelichting die wordt gebruikt in de communicatie tussen een initiatiefnemer en de overheid in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast dragen deze begrippen het kenmerk “Omgevingswet” (mogelijk kan dit als een nieuwe categorie worden opgenomen).

Het DSO biedt een federatieve stelselcatalogus met begrippen aan: een centrale plek voor alle begrippen vanuit de verschillende domeinen (inclusief de Rijksbegrippen) in het kader van de Omgevingswet. Vanuit verschillende bronnen (voor het waterdomein is de bron Aquo-lex; het woordenboek van de Aquo-standaard) zijn de begrippen in deze federatieve stelselcatalogus centraal weergegeven via het Linked Data-principe.

Het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard ligt bij IHW. Bij het opstellen van de begrippenlijst nemen we de juridische begrippen als uitgangspunt. Vervolgens vergelijken we de begrippen met begrippen uit de Aquo-standaard. Indien we afwijkende begrippen in de Aquo-standaard tegenkomen, dan dienen we wijzigingsvoorstellen in volgens de lijn beschreven in bijlage XII van deze handreiking.

 


 

Voetnoten

[1] UIVO-W staat voor Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet Waterschappen.

[2]  http://www.aquolex.nl, geraadpleegd op 21 oktober 2019.

[3] Het betreft hier een testomgeving van de Stelselcatalogus.